Oznam

Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať :

- Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa
- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Vyúčtovanie stočného

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce


späť