Doručená doporučená listová zásielka - Alena Špirková

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa  12.05.2017

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena  Špirková , nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 11.05.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk,  ktorej odosielateľom je : Okresný súd Bánovce nad Bebravou , Hollého 3,  957 01 Bánovce nad Bebravou. Doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade  Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu  od  12.05.2017 do 26.05.2017


späť