Zo zhromaždenia občanov

Dňa 25. februára 2018 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je „veľký“, veď stretnutia sa zúčastnilo „AŽ“ 21 občanov.(viď foto)

V úvode starosta Ing. Jozef Zsebi prehlásil, že tentoraz upustí od hodnotenia akcií, ktoré boli od posledného zhromaždenia občanov. Je o nich podrobne písané v posledných číslach našich obecných novín a na webovej stránke obce. Hneď sa teda rozrečnil o pripravovaných akciách v tomto roku: V marci sa budú vypilovať staré a nebezpečné stromy v hornom parku a na cintoríne. Potom sa zameriame na najväčšiu akciu roka – asfaltovanie miestnych komunikácií. Predovšetkým to bude Ulica Z. Kodálya, ktorá pretína historické jadro obce, veď tá si to vyžaduje najviac. Okrem nej sa ešte položí asfaltový koberec aj na Ulicu Pri železnici, na Ulicu za humnami a aj na dve prepojovacie ulice- Lavičku a Potočnú ulicu. Bude to veľká a pre obec aj nákladná  akcia. Ostatné akcie v tomto roku: rozšírenie kamerového systému pri zbernom mieste, ľudovom dome a pri Jaga pube, vynovenie dopravného ihriska v centre voľného času a pokračovanie v rozširovaní LED lámp na verejnom osvetlení. Tieto akcie by však mala obec iba spolufinancovať.  Ak by naša obec dostala financie z programu „Leader“, tak by sa začalo aj s budovaním tak potrebného chodníka pri hlavnej ceste od začiatku obce až po CVČ. No a keby nám už konečne „priklepli“ financie z environmentálneho fondu, o ktoré sa už niekoľko rokov naša obec uchádza, tak by sa mohlo pokračovať v dobudovaní kanalizácie na Hlavnej ulici. Od NSK sme dostali prísľub, že sa položí nový asfaltový koberec aj na jedinú príjazdovú cestu do Žirian, od odbočky až po začiatok obce.

Do diskusie sa prihlásilo 6 našich občanov. Prvým bol Miroslav Lincmaier, ktorí sa pýtal, či sa bude asfaltovať aj tá časť Ulice pri železnici, kde býva on? Dostal kladnú odpoveď. Jozef Vanyo sa pýtal, či sa bude niečo robiť aj s ulicou pri jeho dome. Predseda komisie František Szórád mu prisľúbil, že táto krátka ulica sa musí najprv kvôli vode  oddrenážovať a až potom sa môže vysypať kameňom. Gabriel Bencz hovoril o nebezpečných odbočkách zo štátnej cesty do Jelenca a do Žirian a o takisto nebezpečnej križovatke pri Pohraniciach. Bolo mu povedané, že to je v kompetencii Slovenskej správy ciest. Vedia o týchto nebezpečných úsekoch, zatiaľ sa však nenašli financie. Pani Palakyová sa pýtala obecnej samosprávy, či by sa nedala znovuotvoriť maďarská trieda v škole, nakoľko by v septembri nastúpili dvaja žiaci. Odpoveď starostu bola taká , že ak by v budúcom školskom roku navštevovali túto triedu 2-3 žiaci, tak by sa dalo o tom uvažovať. Koloman Nagy hovoril o znečisťovaní ovzdušia a pôdy v našej obci, o bezpečnosti na našich cestách a o iných problémoch. Pani Okenková sa pýtala, či by nemohla obec zobrať úver na dokončenie kanalizácie. Pán starosta pripomenul, že túto možnosť financovania kanalizácie poslanci OZ zamietli. Budeme aj naďalej čakať na finančnú pomoc z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR. Ďalšia výzva pani Okenkovej bola, či by starosta obce nemohol vyhodnotiť doterajšiu prácu poslancov. Pán starosta na to reagoval v tom duchu, že na takéto vyhodnotenie práce obecnej samosprávy   budú kompetentní občania Žirian pri tohtoročných komunálnych voľbách.

Na konci zhromaždenia ešte starosta poďakoval našim občanom za aktívnu účasť pri separovaní odpadkov. Zároveň ešte apeloval na tých našich občanov, ktorí okrem splaškovej vody púšťajú do obecnej kanalizácie aj dažďovú vodu (čo je neprípustné), aby tak nerobili, lebo tým sa enormne zvyšujú náklady na čistenie vody, čo v konečnom dôsledku ide z našich peňazí.

Text a foto: jsz


späť