Oznam

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 25.01.2019

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Valéria Andrašková, nar. 13.03.1945, trvale
bytom Žirany, že na Obec Žirany jej boli dňa 24.01.2019 doručené Uznesenia
Okresného súdu v Nitre, ktorej odosielateľom je : OS Nitra, Štúrova ul. č. 9,
Nitra.
Uznesenia Okresného súdu Nitra si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade
Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod.
a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.
Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce
www.zirany.eu od 25.1.2019 do 11.02.2019.


späť