Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ v Žiranoch

Žirany dňa 05. 02. 2019

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2019 t.j. v pondelok o 17.30 hod. v zasadačke obecného  úradu.                                      

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Správa predsedov komisií a starostu obce
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k vyúčtovaniu  dotácií za rok 2018
 7. Schválenie dotácií na rok 2019
 8. Príprava 11. reprezentačného plesu
 9. Iné úlohy
  1. žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad J. Szabo
  2. žiadosť o pridelenie kult. miestnosti na skúšky FS Žibrica
  3. žiadosť o zohľadnenie odberu vody I. Nagy
  4. odsúhlasenie dotazníka k zisteniu skutočného stavu v obvode poslanca
 1. Diskusia
 2. Návrh uznesenia
 3. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce 

Poznámka:  materiály  budú  posielané   mailom,  sú  k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.

Pred zasadnutím o 17.00 hod. v zasadačke Ocú bude stretnutie s nájomníkmi č.d. 528.   


späť