...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie...


...


...


...


...


...


...


...


Výzva na predloženie cenovej ponuky Zmluva o dielo Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky Príloha č.2 - Cenová ponuka uchádzača Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií ...


staršie