Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Zber nebezpečných odpadov a elektroodpaduhttp://www.zirany.eu/?view=1530

Termín zberu: 17.11.2018 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:
10:30 - 11:00 (Kostol)
11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času)

Prosíme Vás o striktné dodržanie času odberu odpadov, aby sa predišlo tomu, že posádka odíde z miesta odoberania a občania ešte budú nosiť na dané miesto odpad.
Tiež Vás žiadame, aby nebezpečný odpad, ktorý ľudia prinesú, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad sa jedná. Napr. farba, postrek a pod.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá,
 • Pesticídy (postreky na rastliny a hnojivá)

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je realizovaný z vopred určeného zberného miesta. Systém zberu sa určí na základe dohody s Obecným úradom.

Fotodokumentácia k modernizácii kultúrnej miestnostihttp://www.zirany.eu/?view=1529

Fotogaléria

Vodorovné dopravné značenie dopravného ihriska v CVČhttp://www.zirany.eu/?view=1528

Fotogaléria

Výsledky komunálnych voliebhttp://www.zirany.eu/?view=1527

Ku skvalitneniu kultúrneho života v našej obcihttp://www.zirany.eu/?view=1526

V tesnej blízkosti obecného úradu sa nachádza jedna nenápadná budova, pozostávajúca z dvoch častí. Vľavo je bývalá požiarna zbrojnica, ktorá slúži ako sklad obecného úradu a v pravej časti je bývalá zasadačka miestneho národného výboru spred roku 1989, ktorá má iba predsieň a jednu väčšiu miestnosť. Ak sa pýtate, ako táto miestnosť súvisí s kultúrnym životom v našej obci, tak by ste mali vedieť, že náš spevácky zbor aj folklórny súbor práve tu pravidelne nacvičujú svoje programy na rôzne kultúrne vystúpenia. Pre ich pôsobenie je teda táto miestnosť veľmi dôležitá. Okrem toho sú tu uložené aj ceny a diplomy, ktoré tieto súbory počas svojho veľmi úspešného pôsobenia získali. A našťastie, je ich požehnane. Za to by sa nemuseli hanbiť ani profesionálne kultúrne súbory. Patrí im za tieto úspechy a odhodlanie naša hlboká vďaka a obdiv. Preto obecný úrad aj obecná samospráva v plnej miere podporujú ich činnosť a sú na nich hrdí pri reprezentovaní našej obce nielen doma, ale aj v širokom okolí a v zahraničí.

Pred niekoľkými rokmi prebehla čiastočná modernizácia tejto miestnosti. Vymenili sa okná aj vchodové dvere za plastové, nakúpili sa sklenené vitríny, nábytok a urobilo sa vonkajšie zateplenie budovy.   A práve teraz - na jeseň, sa previedla ďalšia rekonštrukcia. Nakúpilo sa 30 ks čalúnených stoličiek, 2 ks interiérových dverí, rozkladací stôl, vešiaková stena so skriňou, vešiak, 3 svietidlá, vymenila sa dlažba v predsieni a miestnosť sa vymaľovala. Týmto sa táto miestnosť stala dôstojným miestom na podporu kultúrnej činnosti v obci. Celý tento projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu NSK.

Fotografie z tejto rekonštrukcie budú uverejnené v najbližších dňoch.

jsz

Oznámenie o uložení zásielkyhttp://www.zirany.eu/?view=1524

ŽIRANY … dobré miesto pre živothttp://www.zirany.eu/?view=1522

(rozhovor so starostom obce o volebnom období 2015-2018)

Starosta Žirian, 58-ročný Ing. Jozef Zsebi, pôsobí vo funkcii od roku 1998, pričom ešte predtým bol dve volebné obdobia aj poslancom OZ. Po dvadsiatich rokoch „starostovania“ sa opätovne chce uchádzať o funkciu starostu našej obce. Ešte pred komunálnymi voľbami odpovedal na niekoľko otázok ohľadom uplynulého volebného obdobia v našej obci.

-Pán starosta, obyvatelia Žirian Vám vyjadrili v predošlých komunálnych voľbách dôveru už piatykrát po sebe. Ako to vnímate?

Chcem hneď v úvode zdôrazniť, že každé víťazstvo v komunálnych voľbách bolo pre mňa vždy nielen cťou, ale aj výzvou a záväzkom zároveň. Podarilo sa mi nájsť spoločnú reč aj s týmto posledným, pomaly dosluhujúcim  obecným zastupiteľstvom a spolu sme dokázali potreby obce a požiadavky našich občanov počas uplynulých štyroch rokov pretaviť do zrealizovaných plánov a nesklamať tak ich prejavenú dôveru. Našim spoločným mottom bolo: Slúžiť všetkým občanom - chrániť záujmy obce!

-Pán starosta, prečo si myslíte, že Žirany sú dobrým miestom pre život?

Že prečo, no predsa z mnohých dôvodov. V našej obci, tak ako aj inde, je mnoho prisťahovalcov, ktorí si tu kúpili staršie domy a vkusne si ich zrenovovali alebo si kúpili pozemky a postavili si na nich krásne moderné domy. Keď sa ich potom pýtam, ako sa im v našej obci žije, tak väčšinou odpovedajú, že dobre. Problémy s domácim obyvateľstvom nemajú, páči sa im okolitá príroda, je tu veľmi lacná pitná voda, ale aj poplatky za kanalizáciu, vývoz odpadkov a podobne, sú nízke.  Uvítali by však, keby v našej obci bola napríklad taká pizzéria, kde by si mohli dať večer alebo cez víkend s celou rodinou zmrzlinu, či pizzu. Ale najviac sa sťažujú na zvýšenú premávku nákladných áut z vápenky a jej kameňolomu. K tomu chcem dodať len toľko, že naša obec je bohužiaľ nepriechodná, preto aj keď boli snahy niektorých našich občanov o zriadenie takýchto služieb, nemalo to dlhú trvácnosť. Naša obec je malá, takže tržby boli nízke a to ich odradilo. Čo sa týka prevádzky vápenky, treba si uvedomiť, že práve tento závod znamenal v minulosti pre našu obec obrovský prínos. Zamestnalo sa tu veľa našich občanov a významná bola aj pomoc závodu pre obec aj pre jej občanov. A to sa deje aj teraz. Na záver k tomu nadpisu len toľko, že sa to určite nebude páčiť niektorým našim kritikom. K tomu však chcem poznamenať, že práve tí, ktorí kritizujú v našej obci takmer všetko si neuvedomujú, že okrem kritiky už nemajú čas ani na skrášlenie svojho najbližšieho okolia: napríklad čo tak natrieť si svoju bránu, keď už nie vymeniť, tak aspoň natrieť okná, niečo pekné vysadiť do predzáhradky, … a to som vymenoval iba tie chyby krásy, ktoré najviac „bijú do očí“. Takíto kritici nerobia vôbec nič ani pre svoju obec. Preto keď sa pýtajú, čo im obec dáva, mali by si položiť aj otázku: „A čo som dal pre túto obec ja?“ Vtedy by sa im určite ozval ich vnútorný hlas: „No, nedal si vôbec nič!“

-Do akých oblastí bolo podľa Vás potrebné v uplynulom volebnom období nasmerovať najviac obecných investícií a kde sa na tieto investície hľadali finančné zdroje?

Vo svojej práci som aj v uplynulom volebnom období rokov 2015-2018 pokračoval v rozpracovaných aktivitách. Za najdôležitejšie v prvej etape som považoval vytvorenie stratégie na nasledujúce štyri roky aj v nadväznosti na program EÚ na roky 2014 až 2020. V dôsledku rozvoja obce v posledných rokoch potrebujeme vykonať zmeny v územnom pláne obce, konkrétnejšie zmenu značenia začiatku a konca obce, zmenu polohy autobusových zastávok a vymedzenie nového obchvatu v obci.

Naši občania dosť kriticky hodnotia celkový vzhľad našej obce, ako aj dostupnosť služieb či bezpečnosť v obci. Ich pripomienky najviac smerovali k nevyhovujúcemu stavu miestnych komunikácií, chýbajúcim chodníkom a k prejazdu veľkotonážnych nákladných áut cez obec do kameňolomu a miestnej vápenky. V oblasti životného prostredia občania kriticky vnímajú najmä existenciu čiernych skládok v obci, znečistenie životného prostredia rôznymi činnosťami a nelegálne vypúšťanie žúmp občanov. V roku 2017 sa uskutočnila aj rozsiahlejšia sanácia najväčších čiernych skládok odpadu na území našej obce. Našim občanom veľmi prekáža aj zvýšená prašnosť, čiže kvalita ovzdušia v obci. Bol som vždy pripravený vypočuť si názory a pripomienky občanov a podporiť každú dobrú myšlienku v prospech našej obce.

Medzi naše priority v uplynulom volebnom období patrilo vylepšenie bytovej situácie našich mladých občanov, dokončenie odkanalizovania určitých častí obce, najmä pri hlavnej ceste, zlepšenie kvality miestnych komunikácií so začatím budovania chodníkov. Ako sa nám podarilo na tieto veľké akcie dávať dohromady peniaze? Naša obec hospodári s priemerným ročným rozpočtom približne 600.000 eur a vďaka premyslenému hospodáreniu má prakticky nulové zadlženie. Všetky potrebné investície, aj napriek tomu, že v malej miere čerpala zdroje EU, úspešne realizovala z rozpočtového prebytku, ktorý dosahuje každý rok a aj pomocou spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a rozpočtu NSK. Jediným úverom, ktorý si obec za posledné roky vzala, bola pôžička zo ŠFRB na výstavbu 16 nájomných bytov. Tento dlh však v podstate splácajú obyvatelia bytov prostredníctvom nájomného, takže v rozpočte obce sa to prakticky neprejavuje. Je teda potešiteľné, že väčšinu naplánovaných úloh sa nám podarilo zrealizovať. Iné úlohy, medzi ktoré patrí dokončenie kanalizácie na Hlavnej ulici a začatie budovania chodníkov na tej istej ulici od začiatku obce kvôli chýbajúcim financiám nie  sú realizované.

-Pán starosta, občania sa dosť kriticky vyjadrovali k stavu miestnych komunikácií. Ako ste riešili danú situáciu aj v súvislosti s narastajúcou intenzitou dopravy v obci a parkovaním v niektorých častiach obce?

V rámci technickej infraštruktúry bolo v obci dôležité zamerať sa najmä na postupnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov pre chodcov. Je to však dlhodobá a finančne veľmi náročná investícia a preto sme tieto práce rozvrhli do viacerých etáp. Nový asfaltový koberec bol položený na časť ulice Pod briežkom, na Úzku ulicu  a ulicu Predné lúky. Podarilo sa nám odkúpiť pozemok a tým prepojiť dovtedy nepriechodnú Cintorínsku ulicu s Hlavnou ulicou pri vápenke, čím sme výrazne prispeli ku skvalitneniu dopravy v danej lokalite. Skvalitnil a spevnil sa aj povrch uličky Lavička pri tržnici a prepojovacej uličky pri firme Daniela Andela použitím asfaltovej drte. Najväčšou našou akciou však bolo položenie nových asfaltových kobercov na tak významnú ulicu, ako je Kodályova, ktorá vlastne pretína historické centrum obce a tu sa nachádzajú obecný a poštový úrad, ako aj obchodné centrum. Táto ulica bola v dôsledku kanalizačných prác naviac zničená a jej stav bol zo strany občanov aj najviac kritizovaný. Mohli sme však pokračovať aj v asfaltovaní ďalších dvoch dôležitých ulíc v obci (Ulica za humnami, Ulica pri železnici), ako aj kratších ulíc: Pri majeri, Pri potoku, Tichej uličky a časti Parkovej ulice. Táto veľká akcia „zhltla“  z obecnej kasy vyše 200.000 eur.  Nesmieme pritom zabudnúť ani na tak potrebné dokončenie pomenovania ulíc v obci - boli namontované nové orientačné tabule.                                                                                        

Hoci sme nepriechodnou obcou, intenzita dopravy má neustále stúpajúcu tendenciu. Narastá počet automobilov v domácnostiach a väčšina našich obyvateľov cestuje do roboty vlastným autom. Najväčšia hustota premávky je teda ráno a poobede, keď sa naši občania vracajú z práce domov. Existencia lomu a vápenky v obci predstavuje veľkú záťaž na komunikácie v obci. Frekventovaná nákladná doprava nielen zaťažuje predovšetkým Hlavnú ulicu, ale zároveň prináša prvok zvýšenej hlučnosti a prašnosti pre obyvateľov. Preto je nanajvýš potrebné sa v budúcnosti intenzívne venovať otázke vybudovania obchvatu nad obcou, ktorý by odhlučnil a odťažil životné prostredie obce. Je potrebné sa zaoberať aj prepchatosťou ulíc, konkrétne v strednej časti ulice Pod briežkom (žirianska Klokočina) a Pri božej studni autami tam bývajúcich obyvateľov. Občania si nechávajú svoje autá pri ceste, ktorá je však dosť úzka. Pomaly to už začína byť neúnosné a zároveň nebezpečné v prípade požiaru, pohotovostných služieb, v zimnom období pri odhŕňaní snehu a podobne.

-Ako je to v oblasti bytovej politiky v obci?

Pre rozvoj bývania a skvalitnenia vzhľadu obce sme rozbehli a v roku 2016 dokončilili výstavbu nájomných bytov, najmä pre mladých obyvateľov, v počte 16 bytových jednotiek. Zriadila sa v týchto miestach aj trafostanica na vylepšenie situácie v oblasti zvýšených nárokov na  elektrickú energiu. Pevne dúfam, že sa nám tým podarilo uspokojiť dopyt po bývaní u našich občanov. Po dokončení nájomných bytov sa samozrejme rátalo aj s povrchovou úpravou  okolia, vybudovaním chodníkov s parkovacími miestami a vybudovaním malého detského ihriska v hornej časti tohto územia. Je tu veľa rodín   s malými deťmi, ktoré potrebujú priestor na hranie. Bohužiaľ, obecný úrad nedisponuje ďalšími pozemkami pre individuálnu bytovú výstavbu. Obecná samospráva však podporuje snahy našich občanov o zriadenie nových ulíc v intraviláne obce. Naráža sa tu však na neochotu niektorých majiteľov pozemkov.

-Pán starosta, ako ste zlepšovali úroveň materskej a základnej školy v obci? Ako ste riešili kapacitné problémy v materskej škole?

V minulých rokoch prebehla rozsiahla modernizácia exteriéru budovy školy a nedávno prebehla aj  postupná modernizácia vnútorných priestorov a vybavenia školy (moderné tabule, nábytok, počítače,...). Prebehla aj  rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie v budove školy, aby vyhovovala súčasným podmienkam. Kapacita aj úroveň školského zariadenia je postačujúca a pokiaľ nejaké miesta v materskej škole chýbajú, snažíme sa na to v rámci našich možností reagovať. Je treba neustále prispôsobovať chod školy a škôlky potrebám našich občanov. Je potešiteľné, že sa od septembra znovu otvorila trieda s vyučovacím jazykom maďarským. V areáli školy je viacúčelové ihrisko, ktoré už 8 rokov slúži nielen žiakom, ale aj všetkým občanom. Ešte koncom tohto roka pribudne v areáli školy nové detské ihrisko pre našich najmenších.

-Ako ste spropagovali našu obec na poli turistiky?

Naša obec je známa tým, že má nádhernú okolitú prírodu, ktorú treba už konečne aj patrične využívať. Turistika a cykloturistika sú rozšíreným spôsobom trávenia voľného času. Obcou prechádza turistická trasa Ponitrianskej magistrály, ktorá si vyžaduje revitalizáciu (oživenie). Táto časť magistrály spája vrch Zobor s rekreačnou oblasťou Remitáž a so zrúcaninami hradu Gýmeš. Cykloturistika je v súčasnosti aktuálnou problematikou a v našej obci sú dobré podmienky na vytvorenie cyklotrás s napojením na okolité obce. V spolupráci s družobným mestom Dorog sa rozbehla akcia na vybudovanie vyhliadkovej veže na Žibrici. Treba len dúfať, že bude mať dobrý koniec. Čo sa týka zachovania historických prvkov v obci – v centre obce sa nachádzajú historické domy a historické prvky (studne), ktorých revitalizácia so sebou prinesie zvýraznenie koloritu obce a podporí jej ráz. V obci sa nachádza dom ľudových tradícií, ktorý bol vytvorený za účelom prezentácie kultúrneho bohatstva obce ako pripomienku života predchádzajúcich generácií. Je vzácnym kultúrnym pokladom z ktorého sa skladajú spomienky na život v obci. Jeho zveľaďovanie je prirodzenou súčasťou rozvoja obce.

-Pán starosta, ako ste sa snažili zatraktívniť obec pre jej obyvateľov?

Obec má rozvinuté športové a kultúrne zázemie, organizuje rôzne kultúrne a športové podujatia. V obci veľmi aktívne pôsobí ženský spevácky zbor Zoboralja, folklórny súbor Zsibrice a dve družstvá stolných tenistov, ktorých činnosť treba naďalej podporovať. Veď stolní tenisti hrajú v krajskej 3 a 5. lige a kultúrne súbory úspešne reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí. Spoluprácou v rámci regiónu, ale aj medzinárodnou spoluprácou sa neustále zvyšuje úroveň športových a kultúrnych podujatí v obci. Práve kultúrne podujatia v obci hodnotia obyvatelia veľmi pozitívne. Kultúrne súbory oslávili nedávno okrúhle výročia svojho účinkovania – spevokol 25-te a folklórny súbor dokonca 30-te výročie. Oba súbory už dosiahli najvyššie zlaté pásma. Obec sa snaží finančne pomáhať týmto súborom, len musia o to prejaviť záujem. Negatívom je to, že sa v obci nehrá futbal a ešte pomerne malá účasť domácich obyvateľov na rôznych obecných aktivitách, ale s týmto problémom sa potýkajú aj okolité obce.

Už vyše 10 rokov vychádza v našej obci štvrťročník Žiriansky spravodajca, ktorý prináša informácie zo života našej obce. Veľkú odozvu má hlavne u starších obyvateľov, nakoľko táto skupina ľudí iba v nepatrnej miere využíva internet. Na tomto mieste by som chcel pochváliť aj webovú stránku našej obce. Svojou kvalitou aj množstvom príspevkov predčí mnohé webstránky okolitých obcí. Veľmi dôležitú úlohu zohrala aj v roku 2016 pri našom urputnom boji proti výstavbe spaľovne odpadkov na pasienkoch miestnych urbárnikov. Našťastie bola hrozba odvrátená a treba len dúfať, že nás v budúcnosti už žiadna takáto „aktivita“ na úseku ďalšieho znečisťovania nášho životného prostredia nebude ohrozovať, hoci snahy už boli aj neskôr a nie raz. Zatiaľ sa nám darí „odrážať“ takéto zámery.

Ako ste však pokročili v aktivitách na zmodernizovanie a skrášľovanie obce?

V tomto volebnom období sme zmodernizovali centrum voľného času, vybudovali sme tu „telocvičňu pod holým nebom“ so 7 strojmi na posilnenie organizmu, starú šmykľavku sme vymenili za dvojitú s domčekom a radikálne sme zrevitalizovali aj dopravné ihrisko. Opätovne sme tu vysadili aj okrasné dreviny. Nakoľko bol zo severozápadnej strany  medzi ulicou a centrom voľného času dosť nevzhľadný priestor, postavili sme vysoký múr oddeľujúci toto miesto od  CVČ, čím sme chceli dosiahnuť zlepšenie využiteľnosti tejto dôležitej časti obce pre občanov. Treba to však robiť veľmi citlivo a uvážene. Zmodernizoval sa aj Park Bélu Bartóka. V projekte „Spojme svoje sily, omlaďme park!“ , ktorý bol spolufinancovaný z rozpočtu NSK sme v tomto období vymenili starú šmykľavku za dvojšmykľavku s domčekom a osadili sa tri stroje na posilňovanie organizmu. Bola prevedená aj úplná modernizácia verejného osvetlenia v obci. Je veľmi potrebné venovať sa úprave priestorov pri vstupe do obce a na mieste bývalého obecného múzea. Na tomto mieste sa kvôli bezpečnosti posunula zastávka autobusu a boli vykonané rozsiahle terénne úpravy, ktoré prispeli ku skrášleniu okolia. Posunúť zastávku autobusu treba urobiť kvôli bezpećnosti občanov aj na začiatku obce. Okrem toho pri vstupe do obce  sa pre skvalitnenie elektrickej siete v obci vybudovala nová trafostanica a na mieste asanovaného múzea sa zriadilo obecné trhovisko. Bola prevedená aj modernizácia sociálnych zariadení obecného úradu a zriadila sa aj sociálna miestnosť v dome smútku pre potreby návštevníkov cintorína, kostola a parku. Bol vybudovaný aj kamerový systém v celej obci. V rámci skvalitnenia životného prostredia v obci sme vybudovali v priestoroch bývalej železničnej stanice zberné miesta na staré pneumatiky, orezané konáre a pre nadrozmerný odpad.  Od roku 2016 sa zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, plastov, papiera a bioodpadu podľa nového harmonogramu. Postupne k tomu pribudol aj odvoz použitého jedlého oleja.

Obyvatelia obce majú od decembra 2017 k dispozícii krajšiu a modernejšiu poštu, ktorá nahradila doterajšie pracovisko, slúžiace zákazníkom skoro 30 rokov. Pobočku prenajala Slovenská pošta a.s. od obce Žirany, ktorá miestnosť pripravila na vlastné náklady, aby tak zabezpečila pre svojich obyvateľov aj naďalej túto potrebnú službu. Zrekonštruovaná pošta a pobočka Poštovej banky sa nachádza v budove bývalého miestneho národného výboru pri obecnom úrade.

-Ako vnímate prehlbovanie regionálnej a cezhraničnej spolupráce?

Regionálna spolupráca Podzoborských obcí nie je v súčasnosti plne rozvinutá. Investície do fungovania miestnej akčnej skupiny, prehlbovanie spolupráce s jednotlivými obcami sú dôležitou súčasťou rozvoja obce. Obec má nadviazané vynikajúce vzťahy s maďarským mestom Dorog a balatonskou obcou Papkeszi. Spolupráca s českým mestom Zábřeh sa začala iba v roku 2013. Je potrebné pokračovať v týchto tradíciách,  treba ich neustále prehlbovať.

-Pán starosta, ak by ste sa dostali na starostovskú stoličku aj po šiesty krát, aké najvýznamnejšie akcie by ste chceli zrealizovať v nasledujúcom volebnom období?

Samozrejme by som chcel s novým obecným zastupiteľstvom uskutočniť tie akcie, ktoré sme v uplynulom období mali síce naplánované, ale z rôznych príćin sa nám ich nepodarilo dotiahnúť do konca. V prvom rade by sme veľmi radi dokončili chýbajúcu kanalizáciu v hornej časti Hlavnej ulice a začali už konečne budovať tak potrebné chodníky pri Hlavnej ulici, tentoraz však z opačnej, dolnej časti ulice. K tomu patrí aj vybudovanie tak dôležitého výbočiska hneď na prvej autobusovej zastávke. Prioritou bude aj vyasfaltovanie tých miestnych komunikácií, ktoré za posledných 20 rokov ešte neboli realizované. Mesiac október je už tradične aj mesiacom podávania žiadostí na MŽP o dokončenie kanalizácie, v rámci programu obnovy dediny podali sme žiadosť o výsadbu stromov, kríkov a osadenie prvkov „street work out“ v CVČ. Na úrad NSK každoročne podávame žiadosti na kultúru a šport. V budúcom roku pripomíname 80. výročie vysvätenia nášho kostola, 50. výročie odovzdania budovy ZŠ a 25. výročie postavenia pomníka Nádeje. Na to sa chceme taktiež patrične pripraviť. Začiatkom novembra podávame žiadosť na projekt „Wifi pre teba“ a žiadosť Interreg SK-HU na kultúrne aktivity spoločne s mestom Dorog, ako aj projekt na zastrešenie pódia v CVČ. V tomto roku chceme ešte realizovať úspešný projekt z úradu vlády na vybudovanie detského ihriska pre MŠ, ako aj realizáciu kamerového systému pri zbernom dvore. V posledných rokoch sa nám darí získavať dotácie z MF SR pre individuálne potreby obce, ktoré využívame na modernizáciu, respektíve rekonštrukciu interiéru obecného úradu. Vďaka úspešnému projektu MAS Žibrica z NSK finišujeme s modernizáciou priestorov budovy pri obecnom úrade, ktorú využívajú najmä členky speváckeho zboru a členovia folklórneho súboru našej obce. Medzi ďalšími plánovanými aktivitami by som rád spomenul dokončenie chodníka cez centrum voľného času a ďalšie také akcie, aktivity, ktoré občania našej obce navrhnú a ktoré by slúžili na skvalitnenie života našich občanov. Ako som už na začiatku tohto rozhovoru spomínal, bol som a robil by som to aj v budúcnosti, vždy pripravený vypočuť si názory a pripomienky občanov a podporiť každú dobrú myšlienku v prospech našej obce.

-Pán starosta, čo by ste ešte chceli povedať na záver?

Ak dovolíte, chcel by som trochu rozvinúť jednu myšlienku. V úvode môjho rozhovoru som spomenul, že sa mnohí naši občania, okrem iného, sťažujú aj na čistotu v obci. Dajme si však ruku na srdce a položme si otázku: Kto robí ten neporiadok v obci, odhodené smeti pri ceste, neupravené predzáhradky, tie čierne skládky odpadu,...? Asi každý pozná odpoveď: No predsa my sami, občania tejto obce. Treba sa len zamyslieť nad daným stavom a zvážiť, či by sa nedalo urobiť niečo pre to, aby prostredie, v ktorom žijeme, bolo krajšie, útulnejšie. Aby sa dosiahol uspokojivý výsledok, musí sa do skrášľovania svojho okolia zapojiť prevažná väčšina našich obyvateľov. Mali by sme si už konečne uvedomiť, že dnešná moderná doba si vyžaduje od nás zodpovednejší prístup k svojim povinnostiam nielen v rodine a v zamestnaní, ale aj vo svojej obci, kde prežívame svoje každodenné radosti a starosti. Veď mnoho vecí sa dá urobiť aj za menej peňazí, čiže neobstojí otrepaná fráza o nedostatku financií. Predovšetkým, nesmieme byť ľahostajní a pohodlní. Musíme iba trochu chcieť a hlavne, každý by mal začať najprv od seba. Našťastie, v našej obci je už dosť občanov, ktorí majú estetické cítenia nielen pre interiéri svojich domov, ale aj pre ich exteriéri, teda okolia domov, ale aj priestory pred ohradami domov. Nechce sa mi akosi veriť, že tým ostatným je  úplne jedno, či žijú v upravenom a čistom prostredí, alebo v neporiadku. Dúfam, že naši občania sú natoľko uvedomelí, že pochopia moju výzvu k spolupráci pri postupnom zlepšovaní celkového vzhľadu našej obce Žirany. Verte mi, nikto to za nás neurobí. Chcem sa im za to už teraz poďakovať. Riaďme sa heslom: „Ulica je krásny dom, upracme si v ňom!“

No a úplne na záver mi dovoľte, aby som sa na konci tohto volebného obdobia poďakoval pracovníkom obecného úradu a zamestnancom ZŠ a MŠ za ich dobre odvedenú prácu, ďakujem aj poslancom OZ za spoluprácu a taktiež za každú podporu zo strany našich občanov, ktorí vedia nielen kritizovať, ale aj pomôcť  v správnom čase.  Moja vďaka patrí aj ženskému speváckemu zboru Zoboralja pod vedením PaedDr. Viktora Šimeka, folklórnemu súboru Zsibrice pod vedením Heleny Benczovej, stolným tenistom pod vedením Ing. Milana Vanya a v neposlednom rade aj miestnej organizácii Červeného kríža pod vedením Heleny Magovej. Všetci títo naši občania na úkor svojho osobného voľna  úspešne reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí. Ešte mi zostáva poďakovať sa vedeniu miestnej vápenky a ostatným miestnym firmám za výdatnú pomoc pri rôznych našich aktivitách pre blaho našej obce. Za nás hovoria výsledky, skúsenosti a úprimný záujem neustále meniť veci k lepšiemu a krajšiemu.

Pán starosta, ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor viedol: jsz

Fotogaléria

Výzvahttp://www.zirany.eu/?view=1521Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1520

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas  dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

V tejto súvislosti odporúčame občanom:
- po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,
- nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,
- pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.
- ak ste sa stali obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na známe telefónne číslo 158.

S úctou
pplk. Ing. Branislav Bojda
riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre

Vyzdobený cintorínhttp://www.zirany.eu/?view=1519

Návštevy cintorína, zapaľovanie sviečok na hroboch blízkych a ich vyzdobovanie vencami a chryzantémami, tiché modlitby a spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami. To sú činnosti, ktoré charakterizujú každoročne dni na prelome októbra a novembra. Inak to nie je ani v tomto roku. Sviatok všetkých svätých a Dušičky zastavujú aspoň na chvíľu tento náš uponáhľaný život, nútia zaspomínať si i zamyslieť sa nad zmyslom a pominuteľnosťou života. Naši občania si hlboko ctia svojich mŕtvych príbuzných, čoho dôkazom sú aj krásne a bohato vyzdobené hroby na miestnom cintoríne. V nočnej tme cintorín v týchto dňoch žiari svetlom spomienkových sviečok a kahancov doďaleka.

V ďalšej časti môjho príspevku však chcem netradične písať aj o inom, hoci v podobnom duchu. Pokým sme mladí, zdraví a plní síl, zriedkakedy niečo ľutujeme, veď budeme mať ešte dostatok času, aby sme veci napravili. Ale čo keď nie? Nedávno som čítal článok z pera jednej opatrovateľky v domove pre dôchodcov. Skoro každý deň bola v styku so starčekmi a starenkami a počúvala ich pestré životné príbehy, pričom došla k niekoľkým zaujímavým postrehom - čo ľutujú najviac ľudia tesne pred smrťou?

Ľutujem, že som nemal dostatok odvahy, aby som svoj život prežil tak, ako som chcel ja a nie tak, ako to chceli iní.

To je asi najrozšírenejší dôvod ľútosti umierajúcich. Uvedomujú si, že život už prežili a keď sa obhliadnu späť, vidia svoje sny a plány, ktoré zostali len snami a plánmi. Väčšine z nich sa nepodarilo zrealizovať ani polovicu toho, o čom tak túžobne snívali. U jedných bola dôvodom snaha vyhovieť prianiam svojich blízkych alebo známych, u iných proste obyčajná pasivita. Zdravie dáva ľuďom slobodu. K pochopeniu tejto pravdy však bohužiaľ u ľudí dochádza až vtedy, keď to už neplatí.

Ľutujem, že som veľmi veľa pracoval.

Táto ľútosť prevládala hlavne u chlapov. Ponorení do víru fádnej každodennej práce vôbec nevnímali, ako dospievali ich deti, ako oni zostarli, ako sa vytratili ich vzťahy s najlepšími priateľmi.

Ľutujem, že som nemal dostatok odvahy, aby som si priznal svoje city.

Mnohí zo seniorov skrývali svoje skutočné city, len aby zachovali priateľské vzťahy k iným ľuďom. V dôsledku toho zmenili svoj život v sprostredkovanú existenciu a nikdy sa nestali tým, kým by v skutočnosti mohli byť. Mnohé onemocnenia, ktoré sa u nich neskôr objavili, boli dôsledkom práve tej horkosti a pocitu ublíženosti, ktoré sa rozhodli radšej nedať najavo.

Ľutujem, že som neudržoval vzťahy s priateľmi.

Mnohí až v posledných dňoch svojho života pochopili, ako dôležití sú pre nich priatelia. K tomuto poznaniu však vo väčšine prišli príliš neskoro, keď sa už nedarilo priateľov vyhľadať. V rade prípadov si uvedomili, že šnúra drobných všedných záležitostí ich natoľko omotala, že nedokázali nájsť ani chvíľku pre tých, s ktorými sa pôvodne nechceli rozísť až do konca života.

Ľutujem, že som si nedovolil byť viacej šťastný.

Je to zvláštne, ale práve táto je veľmi častá príčina ľútosti. Mnohí ľudia si až na konci svojho života uvedomujú a príjmu fakt, že šťastie je voľba. Celý život sa prispôsobovali bohvie kým vymýšľaným šablónam a žili v zajatí svojich starých zvykov. Uź zaužívaný emociálny a fyzický stav sa im zdal pohodlný – a tým sa stávali jeho otrokmi. Strach zo zmeny ich nútil tváriť sa sami pred sebou i pred inými ako sú so všetkým spokojný a pritom si v hĺbke duše priali na celé ústa sa rozosmiať a pustiť do svojho života istú dávku bláznovstva a hlúposti.

Asi len ťažko sa môže človek žijúci dnes a tu, s vedomím, že celý život má pred sebou, zamyslieť nad podobnými vecami. Zapamätajte si teda túto neskorú ľútosť a snažte sa prežiť každý deň svojho ďalšieho života tak, aby ste neboli vystavení ničomu podobnému.

 jsz

Oznam - v stredu bude obecný úrad zatvorenýhttp://www.zirany.eu/?view=1518

Oznamujeme našim občanom, že 31.10.2018 t.j. v stredu bude obecný úrad zatvorený.

„Starý“ známy HALLOWEENhttp://www.zirany.eu/?view=1516

Halloween sa k nám dostal z USA po revolúcii v roku 1989,. Dovtedy pre nás neznámy sviatok sa začal aj v našich končinách udomácňovať. Ľudia začali zdobiť tekvice (to sa však robilo aj predtým),  organizovať  párty v strašidelných kostýmoch či súkromné večierky plné hororových prekvapení. Ani majitelia obchodov nedali na seba dlho čakať. Začali vo zvýšenej miere ponúkať tekvice, kostýmy, masky, rôzne predmety na ozdobu domov a izieb. Dovtedy cudzie tradície sa začali pre ľudí stávať samozrejmosťou, ktorej často ani dobre nerozumeli.

Keď sa začítate do názorov etnológov, psychológov, kňazov a historikov, tak zistíte, že Halloween je niečo, čo sa prieči podstate toho, čo oslavuje katolícka cirkev a v čo by mal každý človek veriť - v dobro, spravodlivosť a kultúru života. To patrí k tradičným slovenským zvykom. Halloween ponúka niečo, čo oslavuje smrť, zdôrazňuje strach, je zameraný na násilie a ubližovanie. Masky strašidiel sú napríklad považované za zaujímavejšie, keď sú na nich znázornené znetvorenia a rôzne rany. Halloween sa na Slovensku šíri najmä prostredníctvom podnikových či školských večierkov, zatiaľ čo Sviatok všetkých svätých ľudia berú skôr ako intímny rodinný sviatok. Autorstvo Halloweenu, ako pôvodne pohanského sviatku, sa pripisuje tiež starým Keltom. Pôvodne to bol sviatok Samhian, ktorý sa oslavoval na prelome letnej a zimnej časti roka. Verilo sa, že vychádzajú škriatkovia, ktorí môžu ovplyvňovať ľudí. Vtedy sa ľudia prezliekali, aby zmiatli tieto bytosti a v podstate to bol večer plný čarov, ktorý Kelti svätili. Tento deň bol vnímaný aj ako čas, keď sa úplne zužuje hranica medzi svetom mŕtvych a živých. Verilo sa tiež, že v tento deň sa vracajú duše zosnulých na zem a živí zase môžu práve v tento deň navštíviť podsvetie. V 16. storočí v anglosaských krajinách cirkevný Sviatok všetkých svätých a Halloween akoby splynuli v jeden sviatok. Dnešná podoba Halloweenu vznikla v Amerike. Írski a škótski prisťahovalci boli predovšetkým protestanti, ktorí neslávili cirkevné Dušičky. Vrátili sa preto k pohanskej verzii sviatku. Okrem Ameriky našiel svoje miesto tiež v Kanade, v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku či vo Švédsku. V súčasnosti z 31. októbra na 1. novembra si ľudia domy zdobia pavučinami, postavami z hororu a strašidelnými lampiónmi. Aj dospelí a deti sa v týchto krajinách prezliekajú do strašidelných kostýmov. Deti chodia po domoch spievať a recitovať básničky, za ktoré dostávajú sladkosti.

V Žiranoch sa už stalo tradíciou, že na dome Michala Vaňa a jeho manželky Veroniky a pred ním sa v týchto dňoch prelína svet živých so svetom mŕtvych. Môžeme sa tu stretnúť s pavučinami, veľkými hrôzostrašnými pavúkmi, čiastočne otvorenou rakvou, odrezanou ešte krvácajúcou rukou  a rôznymi znetvorenými postavami strašidiel, na ktorých dozerá smrtka s kosou. Nedalo mi, aby som ich nevyfotil.

foto: jsz

Fotogaléria

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1514Virtuálna realitahttp://www.zirany.eu/?view=1509

Dronové zábery obcehttp://www.zirany.eu/?view=1507

Stretnutie s dôchodcamihttp://www.zirany.eu/?view=1505

Najkrajším love story nie je príbeh o Rómeovi a Júlii, ale životný príbeh dedka a babičky, ktorí celý svoj spoločný život prežili v láske a porozumení.

 

Obec Žirany – Obecný úrad v spolupráci s miestnou samosprávou pozvali z príležitosti Mesiaca úcty k starším našich milých dôchodcov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 2018 v spoločenskej sále kultúrneho domu. V kultúrnom programe vystúpili nielen škôlkari a žiaci školy, ale aj známi umelci. To, že na stretnutí panovala výborná nálada, prezrádzajú aj fotografie Jozefa Bencza.

jsz

 

Fotogaléria

Stolový kalendár na rok 2019 s historickými fotografiami z našej obcehttp://www.zirany.eu/?view=1504

Oznamujeme našim občanom, že kto má záujem na obecnom úrade si môže prevziať stolový kalendár na rok 2019 s historickými fotografiami z našej obce.

Z predstavovania kandidátov za starostu a členov OZhttp://www.zirany.eu/?view=1503

Predstavovanie kandidátov do obecnej samosprávy prebehlo 14. októbra 2018 o 17.30 hod., hneď po stretnutí s našimi dôchodcami. Pokladám tu za povinnosť trochu zrekapitulovať kandidátne listiny posledných troch komunálnych volieb v našej obci:

Kandidátna listina na volebné obdobie 2011-2014:

Na voľbu starostu obce sa prihlásili 2 kandidáti a na voľbu poslancov obecného zastupiteľstva až 22 kandidátov. Medzi kandidátmi boli 4 ženy, čo predstavovalo iba 17 percent. Mladých kandidátov (do 40 rokov) bolo 7 a 3 boli zvolení aj za poslancov.

Kandidátna listina na volebné obdobie 2015-2018:

Na voľbu starostu obce sa prihlásili 3 kandidáti a na voľbu poslancov už podstatne menej, 15 kandidátov.  Medzi kandidátmi boli len 3 ženy, čo predstavovalo necelých 17 percent. Mladých kandidátov bolo 7 a až 5 bolo zvolených za poslancov. Tu je treba poznamenať, že 3 bývalí poslanci z predchádzajúceho obdobia v týchto voľbách už nekandidovali.

Kandidátna listina na budúce volebné obdobie 2019-2022:

Na voľbu starostu obce sa prihlásili 2 kandidáti a na voľbu poslancov obecného zastupiteľstva iba 14 kandidátov. Počet kandidátov má teda klesajúcu tendenciu, akoby naši občania stratili záujem pracovať v obecnej samospráve, čo je škoda. Boli  v minulosti voľby, keď bol na kandidátnej listine aj trojnásobný počet kandidátov. Predsa, čím je počet vyšší, tým je väčšia možnosť vybrať si tých najvhodnejších. Medzi kandidátmi je 5 žien, čo predstavuje sľubných 31 percent. Mladých kandidátov je 7 a koľko z nich bude zvolených, sa uvidí po voľbách. Až 6 bývalých poslancov už v týchto voľbách nekandiduje.

Čo sa týka predstavovania kandidátov v tomto roku chcem uviesť iba dva postrehy: Pokladám za pozitívne, že okrem toho, že sa predstavili obaja kandidáti za starostu obce, sa prvý krát predstavili občanom aj kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva. Druhé pozitívum predstavovania bolo, že sa ho zúčastnilo minimálne  toľko našich občanov, ako za posledné dve predstavovania (spred štyroch a ôsmych rokov) dokopy.

 

Ak dovolíte, ešte raz uverejníme zoznam kandidátov v našej obci:

 1. a) zaregistrovaných pre voľbu starostu obce Žirany:
 2. Zoltán ŠONKOĽ, Mgr.,  37 rokov, pedagóg,  SMK-MKP
 3. Jozef  ZSEBI, Ing., 58 rokov, starosta, Most-Híd, Smer -SD, SNS
 4. b) zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva volebného obvodu č. 1:
 5. Juraj  ANDRAŠKO, Ing., 56 rokov, kontrolór,  Smer-SD
 6. Miroslava  BABKOVÁ, 43 rokov,  kuchárka, Most-Híd, SNS
 7. Jozef  BENCZ, 38 rokov, vedúci skupiny, nezávislý kandidát
 8. Zlatica  BENCZOVÁ, 47 rokov, predavačka, nezávislá kandidátka
 9. Ján  BEZÁNYI, Ing., 27 rokov,  sales manager, nezávislý kandidát
 10. Alexandra  BEZÁNYIOVÁ, Ing., 25 rokov, ekonómka, SMK-MKP
 11. Csaba  GÁL, 35 rokov, podnikateľ, SMK-MKP
 12. Regina  KLIMEKOVÁ, Mgr., 24 rokov, administratívna pracovníčka, SMK-MKP
 13. Katalin  MAGA, Bc., 24 rokov, študentka,  SMK-MKP
 14. Štefan NAGY, 47 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
 15. Rastislav OCHOTNÍCKY, 46 rokov , vedúci logistiky, nezávislý kandidát
 16. Miloš PAJER, 47 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
 17. František SZÓRÁD, 52 rokov, riaditeľ, Smer-SD
 18. Zoltán ŠONKOĽ, Mgr., 37 rokov, pedagóg, SMK-MKP

 

Vážení občania! 10. novembra myslime na to, že ísť voliť nie je povinnosťou, ale znamená aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

jsz

Fotogaléria

A je tu jeseňhttp://www.zirany.eu/?view=1502

Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zámenná zmluvahttp://www.zirany.eu/?view=1501