Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Zimná krásahttp://www.zirany.eu/?view=1322


Na fotografii je pohľad z pasienkov: Do biela odetá obec Žirany.

Zima je čarovným obdobím roka. Snehom je prikrytý celý kraj. Vietor nafúkal záveje. Mráz si sadol už aj na lúky a polia. Sneh tu žiari miliónmi iskričiek. Iba sem-tam vidieť steblo trávy. Aj celý les je odetý do bielych šiat. Stromy si dali na hlavy biele šatky a chystajú sa spať. Bez lístia vyzerajú smutno. Remeselník Mráz znehybnil všetky potôčiky do priehľadného a studeného zrkadla. Tiež na všetky domy rozvešal ľadové cencúle. Potom ako pani babka Perinbabka povytriasala svoju perinu, domy vyzerajú ako pocukrované perníkové chalúpky. Najkrajšia zima je vždy tá s vŕzgajúcim snehom pod nohami, s dočervena vyštípanou tvárou od ranných mrazíkov a s lesklým cencúlikom pod nosom.

Žiriansky Spravodajca č.4/2017http://www.zirany.eu/?view=1321Vyúčtovanie vody za II. polrok 2017http://www.zirany.eu/?view=1320

Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za II. polrok 2017.

Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľnostíhttp://www.zirany.eu/?view=1319

Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2018  podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  a predložiť doleuvedené doklady na Obecnom úrade v Žiranoch. Tlačivá na podanie daňového priznania sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke MF SR  www.finance.gov.sk/Defalt.aspx?CatlD=8698

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností  sú :

 1. Predaj nehnuteľnosti  - predložiť  rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
 2. Kúpa nehnuteľnosti – predložiť   rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
 3. Dedičstvo –predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve, na osvedčení alebo rozhodnutí musí byť vyznačený dátum právoplatnosti , nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti v priebehu roka daňová povinnosť  dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni , v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve právoplatnosť  
 4. Darovanie –predložiť rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
 5. Stavebná pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby –predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie , geometrický plán
 7. Odstránenie stavby –predložiť právoplatné búracie povolenie
 8. Zmena užívania stavby –predložiť doklad o zmene užívania stavby
 9. Zmena charakteru pozemku –predložiť výpis z listu vlastníctva
 10. Dražba –predložiť osvedčenie o priebehu dražby
 11. Daň za psa / psov / - oznámiť  počet chovaných psov FO alebo PO starších ako 6 mesiacov  
Helena Szíjjártó, rod. Nagyová uź Žirany nenavštívihttp://www.zirany.eu/?view=1316

Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, zomrela v Bratislave vo veku 79 rokov. Veľmi rada navštevovala našu obec, bola nadšenou obdivovateľkou žirianskeho speváckeho zboru Zoboralja. Bez nej a jej najbližšej rodiny sa nezaobišlo ani jedno domáce vystúpenie speváckeho zboru. Okrem toho sa zúčastňovala aj výstav obrazov a knižných prezentácií PaedDr. Viktora Šimeka. S ním a jeho manželkou Veronikou udržiavala dlhoročné priateľské styky. Nech odpočíva v pokoji.

Eugen Szíjjártó (1919 - 1986) patrí medzi významné osobnosti hudobného života na Slovensku. Bol hudobným skladateľom, dirigentom a hudobným pedagógom. Veľmi významná je jeho zberateľská činnosť. Najviac ľudových piesní zaznamenal v našom regióne pod Zoborom. Tieto skúmal a použil vo svojich dielach. Výsledkom jeho zberateľskej činnosti je viac ako 500 zaznačených ľudových piesní. Okrem toho zložil 60 inštrumentálnych skladieb. Ľudové piesne zo Žirian upravil v kompozíciách pre miešané a ženské zbory. Najznámejšie sú: Večerná nálada v Žiranoch, Päť krátkych zborových skladieb, Tri ľudové piesne spod Zobora a iné. Zborová skladba Večerná nálada v Žiranoch ho už dávnejšie preslávila aj za hranicami našej vlasti. Nejeden popredný zbor ju má v stálom repertoári. Za jeho umeleckú činnosť a ďalšie aktivity na poli kultúry mu udelili v Budapešti v r. 2008 vzácne vyznamenanie. Post humus ho pasovali za Rytiera maďarskej kultúry. Za jeho zásluhy a zviditeľnenie našej obce stojí na jeho počesť pamätný stĺp na priestranstve pred kostolom sv. Mikuláša.

Oznámenie o začatí konaniahttp://www.zirany.eu/?view=1318Rozhodnutie IP Calmithttp://www.zirany.eu/?view=1315Zatúľaná fenkahttp://www.zirany.eu/?view=1313

Vážení občania!

Dňa 3. 1. 2018 o 10:30 hod. pri nových bytovkách na ulici Pod briežkom (žirianska Klokočina) sa našla fenka. Má síce obojok, avšak nemá žiadnu známku. Nakoľko behala vystresovaná a takmer podbehla pod auto, sme ju u nás prichýlili, aby sa jej nič nestalo. U nás však dlho ostať nemôže, keďže aj my máme fenku a je príliš temperamentná. Kontakt na mňa: 0911 54 23 99. Ďakujem.

Novoročný príhovor starostu obcehttp://www.zirany.eu/?view=1312

Vážení spoluobčania!

Ešte pred pár dňami som Vám na našej webovej stránke želal príjemné prežitie vianočných sviatkov a už sú tieto najkrajšie sviatky roka za nami. Práve v tomto období si však viac ako inokedy uvedomujeme uponáhľanosť doby, rýchlosť života, ale aj to,  že v tomto hektickom svete prevažujú povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou. Musíme si všetci uvedomiť, že život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách a sile pomáhať druhým, predovšetkým slabším. Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri pohľade do minulosti sme mali radosť. Všetko to sme si vo vianočnom období uvedomovali akosi omnoho viac ako inokedy v priebehu roka. Aj to je čaro najkrajších sviatkov roka, ktoré nás napĺňajú vnútornou pohodou.

Určite ste si pri štedrovečernom stole spomenuli na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy zostali v našich srdciach a spomienkach. Dúfam, že ste si pod vianočným stromčekom našli také darčeky, ktoré Vám na tvári vyčarili úsmev a urobili radosť. Túto výnimočnú atmosféru sme si všetci patrične vychutnali s rodinou, s blízkymi.

Následne so vstupom do nového roku sa spájajú predsavzatia a osobné ciele pre nadchádzajúci rok. Želám Vám, aby Vás úspechy sprevádzali na každom kroku, pri všetkých rozhodnutiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, nech je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas celého roku 2018.

Milí spoluobčania! Zároveň Vám chcem ešte raz úprimne poďakovať za spoluprácu v priebehu minulého roka, kedy sme sa spoločne snažili o zveľaďovanie našej obce. Moja vďaka patrí aj vedeniu miestnej vápenky za ochotu a odhodlanie pomôcť v každej situácii. Verím, že aj v nadchádzajúcom roku 2018 bude spolupráca obce s jej občanmi a vedením vápenky sprevádzaná korektným prístupom, nadšením a úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu. Máme smelé plány, ktoré sa budeme snažiť realizovať aj za Vašej výdatnej pomoci. Pevne dúfam, že nás budete v tejto ťažkej práci podporovať. Na začiatku roka budeme oslavovať štvrťstoročnicu samostatnosti nášho štátu, v októbri sté výročie vzniku Československa a na konci roka na nás čakajú komunálne voľby, kedy budeme rozhodovať o novom zložení obecnej samosprávy. Treba dať dôveru tým, ktorí budú mať nielen schopnosť, ale aj nadšenie a ochotu obetovať svoj voľný čas pre blaho našej obce. No a v neposlednom rade chcem popriať nášmu spevokolu, folklórnemu súboru, stolným tenistom a miestnej organizácii Červeného kríža veľa nadšenia a elánu pre dobrú reprezentáciu našej obce Žirany.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

… a najkrajšie sviatky roka sú tu!http://www.zirany.eu/?view=1305

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu za pomoc pri riešení obecných záležitostí v roku 2017. Ďakujem aj všetkým inštitúciám a združeniam pôsobiacim na území našej obce za dobrú spoluprácu, každému, kto akýmkoľvek spôsobom v tomto roku úspešne reprezentoval našu obec a v neposlednom rade ďakujem aj Vám, všetkým obyvateľom, za každú Vašu pomoc a pozitívny prístup k verejným záležitostiam. Patrí Vám za to moja obrovská vďaka.

Zasnežené Žirany s vianoćnou náladou. (Zatiaľ iba na obrázku z 1. decembra.)

 

Z roku 2017 nám zostáva už len pár dní. Želajme si navzájom pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku 2018 veľa zdravia, rodinnej pohody, pracovných úspechov a ochoty spolupracovať pri zveľaďovaní našej obce.

Šťastný nový rok 2018!

Váš starosta Jozef Zsebi, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Žirany

ODPIS VODOMEROVhttp://www.zirany.eu/?view=1308

Oznamujeme našim občanom, že od 27.12.2017 do konca decembra sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť od 03.01.2018 na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu obec@zirany.eu

Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery.  

Oznam http://www.zirany.eu/?view=1307

Oznamujeme občanom, že kvôli čerpaniu dovolenky od 27.12.2017 obecný úrad bude zatvorený. Prvý pracovný deň bude 03.01.2018.

Finančný rozpočet 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020http://www.zirany.eu/?view=1304Začatie konania - Janičinahttp://www.zirany.eu/?view=1306Nová kabínková lanovka na Zoborhttp://www.zirany.eu/?view=1301

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra chce postaviť novú kabínkovú lanovku na Zobor. S výstavbou plánuje začať v budúcom roku, prevádzku lanovky plánuje spustiť v roku 2019. Kabínková lanovka bude situovaná mimo zastavaného územia mesta Nitra. Územie údolného areálu lanovky je plánované pri lesnej ceste, ktorá je spojnicou ulíc Azalková a Pivonková. Lanová dráha medzi údolnou a vrcholovou stanicou by mala nadzemným spôsobom križovať Kláštorskú ulicu vedúcu do Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. Ďalej by mala viesť po zalesnených západných svahoch predvrcholu Zobora až k existujúcemu chátrajúcemu areálu bývalej lanovky. „Využitie pôvodnej trasy pre osadenie novej lanovej dráhy sa javí ako nereálne, preto bola zvolená nová lokalita mimo zastavané územie. Navrhnutá trasa poskytuje panoramatické výhľady z kabínky na mesto, ako i na široké okolie a krajinu,“ skonštatoval ekonóm Biskupstva Nitra Martin Štofko. Pozemky sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra.

Dĺžka lanovej dráhy bude 1322 metrov, prepravná kapacita 300 osôb za hodinu. Pohon lanovky bude v údolnej stanici, vrcholová stanica bude vratnou stanicou. „Prepravná kapacita zohľadňuje priemernú návštevnosť lokality a charakter a skladbu spektra návštevníkov. Uvažujeme i s prepravou cykloturistov a osôb zdravotne ťažko postihnutých,“ uviedol Štofko.  Súčasťou projektu novej lanovky sú aj objekty vybavenosti v oblasti údolnej a vrcholovej stanice, inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií. Orientačné náklady sú vyčíslené na jeden milión eur. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďalšou súčasťou projektu je aj vybudovanie štyroch tratí pre bežcov a turistov v celkovej dĺžke 2428 metrov a požičovne i servisu bicyklov v oblasti údolného areálu. Na vrcholovej stanici by mal byť zrekonštruovaný objekt existujúceho zariadenia, ktorý bude pozostávať zo štyroch nadzemných podlaží. Na prvom podlaží s vyhliadkovou terasou bude reštaurácia a kaviareň, na ďalších troch podlažiach bude zabezpečené ubytovanie pre návštevníkov s celkovou kapacitou 35 lôžok.

Táto optimistická správa je z internetového zdroja  „AKTUALITY.SK“.

ATMOSFÉRA VIANOČNÉHO KONCERTU na fotografiách Jozefa Benczahttp://www.zirany.eu/?view=1300

Fotogaléria

VZN Č. 1/2017 O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADYhttp://www.zirany.eu/?view=1303VÝZVAhttp://www.zirany.eu/?view=1299VIANOČNÝ KONCERThttp://www.zirany.eu/?view=1298

Srdečne pozývame našich občanov na

 

VIANOČNÝ KONCERT,

 

ktorý sa uskutoční 17. decembra 2017 o 15. hodine v kultúrnom dome.

 

V programe vystúpia:

-Spevácky zbor

-žiaci maďarského oddelenia Základnej školy v Jelenci

 

Všetci ste vítaní!

VIANOČNÉ KONCERTY NA PODZOBORÍhttp://www.zirany.eu/?view=1297

Foto: Jozef Bencz 

Fotogaléria