Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Silvester 2019http://www.zirany.eu/?view=1839

Všetci ste srdečne vítaní!

Jedálny lístok ZŠ a MŠ - December 2019 (II.)http://www.zirany.eu/?view=1838Rozsvietenie adventného vencahttp://www.zirany.eu/?view=1837

Adventné obdobie sme začali slávnostným posvätením adventného venca a rozsvietením prvej sviečky pri našom kostole. Sviatočnú náladu so svojim krásnym spevom vyčaroval aj ženský spevácky zbor Zoboralja. Po rozsvietení venca občanov čakali vianočné trhy. Našli sa tu krásne vianočné ozdoby z domácich dielní, vianočné oblátky, voňavý stánok s mydielkami a kadidlami, ako aj stánok miestneho včelára s medovými výrobkami a hrejivou medovinou. Avšak ani žalúdky nezostali prázdne – v stánkoch sa našli aj podpecníky, štrúdle, lokše, mastné chlebíky s cibuľou a pagáčiky. Postarali sme sa aj o zohriatie tela aj duše :D s vareným vínkom, punčom pre dospelých aj pre detičky.  Veríme, že toto krásne nedeľné poobedie každému prinieslo do sŕdc vianočné cítenie. Každému ďakujeme za aktívnu účasť, lebo bez Vás by sa nám nepodarilo vyčarovať takú úžasnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov lásky.

Fotogaléria

Festival Cantate 2019http://www.zirany.eu/?view=1836

A znovu priniesli do Nitry úžasnú atmosféru a harmóniu

Pozvánka na vystúpenia - Zoboraljahttp://www.zirany.eu/?view=1835

Ženský spevácky zbor Zoboralja má vystúpenie na adventnom koncerte v Komárne v dôstojníckom pavilóne 6. decembra 2019 o 17.30 hod. Následne sa zúčastnia na adventnom stretnutí 8. decembra 2019 o 15.30 hod. v kostole v Hosťovej. Srdečne Vás pozývame na obe vystúpenia

 
Zber papierahttp://www.zirany.eu/?view=1834

Oznamujeme našim občanom, že od  02.12.2019 do 13.12.2019 v areáli základnej školy sa koná zber papiera. Občania, papier môžu odovzdať v areáli ZŠ.

 
Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1833Oznamy na 1. adventnú nedeľuhttp://www.zirany.eu/?view=1831Jedálny lístok ZŠ a MŠ - December 2019 (I.)http://www.zirany.eu/?view=1830Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 18.10.2019http://www.zirany.eu/?view=1829Zverejnenie elektronickej adresyhttp://www.zirany.eu/?view=1828

OBEC ŽIRANY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy

 

V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný:  

obec@zirany.eu , info@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  27.11.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 

 
Doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk - Alena Špirkováhttp://www.zirany.eu/?view=1827

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 27.11.2019

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková, nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 27.11.2019 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk z Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, Hollého 3 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Doporučenú listovú zásielku  do vlastných rúk si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade  Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu od 27.11.2019 do 12.12.2019.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisiehttp://www.zirany.eu/?view=1826

OBEC ŽIRANY
Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

V súlade s Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020,  ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  25.11.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žirany na I. polrok 2020 (návrh)http://www.zirany.eu/?view=1824Návrh finančného rožpočtu na roky 2020,2021,2022http://www.zirany.eu/?view=1823Rozsvietenie adventného vencahttp://www.zirany.eu/?view=1822

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpaduhttp://www.zirany.eu/?view=1821

Termín zberu: 23.11.2019 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:
10:30 - 11:00 (Kostol)
11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času)

Prosíme Vás o striktné dodržanie času odberu odpadov, aby sa predišlo tomu, že posádka odíde z miesta odoberania a občania ešte budú nosiť na dané miesto odpad.
Tiež Vás žiadame, aby nebezpečný odpad, ktorý ľudia prinesú, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad sa jedná. Napr. farba, postrek a pod.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá,
 • Pesticídy (postreky na rastliny a hnojivá)

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je realizovaný z vopred určeného zberného miesta. Systém zberu sa určí na základe dohody s Obecným úradom.

Jedálny lístok ZŠ a MŠ - November 2019 (II.)http://www.zirany.eu/?view=1820Výzvahttp://www.zirany.eu/?view=1817Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Žiranyhttp://www.zirany.eu/?view=1816

Príloha č.1_Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2_PD

Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV A OPLOTENIE PARKU-SITUÁCIA-Model

Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV A OPLOTENIE PARKU-VÝKAZ-Model

Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV v CVČ chodník 3-SITUÁCIA-Model

Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV v CVČ chodník 3-VÝKAZ-Model

Príloha č.2_ŽIRANY-CHODNÍKY-VZOR-Model

Príloha č.3_ Zadanie

Príloha č.4_ Návrh Zmluvy o dielo