Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Fotky z prvého stolnotenisového tréninguhttp://www.zirany.eu/?view=1611

Dnešný tréning bol znovu vydarený. Tešíme sa na Vás aj štvrtok - 21.02.2019, o 17:00h.

Fotogaléria

Anketa k stolnotenisovému tréninguhttp://www.zirany.eu/?view=1610

Kvôli plánovaniu stolnotenisové tréningu je dobré keď vieme, že približne koľko detí sa zúčastní na programe. Poprosíme označiť dole keď prídete s 1 dieťaťom, resp. 2, alebo s 3 deťmi. Ďakujeme.

Az asztalitenisz tervezése érdekében jó ha tudjuk, hogy kb. hány gyermek érekezik. Kérjük, alul jelölje be hogy 1, 2, vagy 3 gyermekkel érkezik. Köszönjük.

Kvôli plánovaniu stolnotenisové tréningu je dobré keď vieme, že približne koľko detí sa zúčastní na programe. Poprosíme označiť dole keď prídete s 1 dieťaťom, resp. 2, alebo s 3 deťmi. Ďakujeme. Az asztalitenisz tervezése érdekében jó ha tudjuk, hogy kb. hány gyermek érekezik. Kérjük, alul jelölje be hogy 1, 2, vagy 3 gyermekkel érkezik. Köszönjük.
1
2
3
Created with QuizMaker
Stolnotenisový tréning pre deti a mládežhttp://www.zirany.eu/?view=1609

Pondelok, 18.02.2019 o 17:00 sa uskutoční stolnotenisový tréning pre deti a mládež v kultúrnom dome. V prípade, že niekto má vlastnú raketu, tak poprosíme priniesť. Všetko ostatné bude zabezpečené. Všetkých záujemcov srdečne vítame.

Detský maškarný pleshttp://www.zirany.eu/?view=1608

Milé deti a rodičia, milí občania! Dnes 16.02.2019 o 14.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční detský maškarný ples. Čaká Vás tam občerstvenie, chutné fánky a čajík, rôzne súťaže a odmeny, premietanie a tanečná zábava. Srdečne Vás všetkých očakáva usporiadateľ MO Slovenského Červeného kríža!

Kalendár plánovaných podujatí v Žiranoch na rok 2019http://www.zirany.eu/?view=1607Úhrada za vypožičaný inventárhttp://www.zirany.eu/?view=1606Obvody poslancovhttp://www.zirany.eu/?view=1605Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Február 2019 (II.)http://www.zirany.eu/?view=1604Stolnotenisový tréning pre deti a mládežhttp://www.zirany.eu/?view=1603

Štvrtok o 17:00 sa uskutoční stolnotenisový tréning pre deti a mládež v kultúrnom dome. V prípade, že niekto má vlastnú raketu, tak poprosíme priniesť. Všetko ostatné bude zabezpečené.

Všetkých záujemcov srdečne vítame.

VÝSTAVA BANKOVIEK V NITREhttp://www.zirany.eu/?view=1602A JE TU VALENTÍNhttp://www.zirany.eu/?view=1601REGION ART 2019 v Nitrehttp://www.zirany.eu/?view=1599Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuhttp://www.zirany.eu/?view=1600

O B E C   Ž I R A NY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  08.02.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 

Rozhodnutie - Calmit, spol. s r.o.http://www.zirany.eu/?view=1598Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1597

Žirany dňa 05. 02. 2019

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2019 t.j. v pondelok o 17.30 hod. v zasadačke obecného  úradu.                                      

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Správa predsedov komisií a starostu obce
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k vyúčtovaniu  dotácií za rok 2018
 7. Schválenie dotácií na rok 2019
 8. Príprava 11. reprezentačného plesu
 9. Iné úlohy
  1. žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad J. Szabo
  2. žiadosť o pridelenie kult. miestnosti na skúšky FS Žibrica
  3. žiadosť o zohľadnenie odberu vody I. Nagy
  4. odsúhlasenie dotazníka k zisteniu skutočného stavu v obvode poslanca
 1. Diskusia
 2. Návrh uznesenia
 3. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce 

Poznámka:  materiály  budú  posielané   mailom,  sú  k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.

Pred zasadnutím o 17.00 hod. v zasadačke Ocú bude stretnutie s nájomníkmi č.d. 528.   

Protokol o skúškach vzorkyhttp://www.zirany.eu/?view=1596Zo zhromaždenia občanovhttp://www.zirany.eu/?view=1595

Dňa 3. februára 2019 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je dosť vlažný, stretnutia sa zúčastnilo do 40 občanov.

Aj tento rok v úvode starosta Ing. Jozef Zsebi poznamenal, že upustí od hodnotenia akcií, ktoré sa uskutočnili od posledného zhromaždenia občanov. Je o nich podrobne písané v posledných číslach našich obecných novín a na webovej stránke obce. Nedá mi však, aby som  nespomenul aspoň takú veľkú akciu, akou bolo asfaltovanie troch dlhých ulíc a niektorých uličiek v obci. Rekonštrukciou miestnych komunikácií  sa vzhľad obce zmenil na nepoznanie. Starosta sa potom rozrečnil o pripravovaných akciách v tomto roku: Ak by naša obec dostala financie z programu „Leader“, tak by sa začalo  s budovaním tak potrebného chodníka pri hlavnej ceste, a to od začiatku obce až po CVČ. No a keby nám už konečne „priklepli“ financie z environmentálneho fondu, o ktoré sa už niekoľko rokov naša obec uchádza, tak by sa mohlo pokračovať v dobudovaní kanalizácie na Hlavnej ulici. Ďalej je to rekonštrukcia detského ihriska pri materskej škôlke a premiestnenie prvej autobusovej zastávky pri vstupe do obce, čím by sa dosiahla zvýšená bezpečnosť pri nastupovaní do autobusu do Nitry. Od NSK sme dostali prísľub, že sa po frézovaní položí nový asfaltový koberec aj na jedinú príjazdovú cestu do Žirian, od odbočky až po začiatok obce. Treba len dúfať, že to bude tento rok aj urobené. Medzi akcie patrí aj ďalšia modernizácia centra voľného času   (zastrešenie pódia, dobudovanie chodníka, pokračovanie vo výsadbe ovocných stromov), úprava zberného dvora pri železničnej stanici, úprava okolia nájomných bytov a detského miniihriska, rekonštrukcia železničného mosta, doriešenie vyhliadkovej veže na Žibrici, zriadenie WiFi v obci, dokončenie asfaltovania uličiek a podobne. Starosta vyzval prítomných občanov, aby sa vo svojich diskusných príspevkoch zamerali predovšetkým na to, akými akciami by sa ešte mohol rozšíriť už spomenutý zoznam akcií. Do volebného programu na obdobie rokov 2019-2022, ktorý sa bude prejednávať na obecnom zastupiteľstve dňa 11. februára, by sa mohli zapracovať aj tieto pripomienky občanov.

Do diskusie sa prihlásilo 7 našich občanov. Prvým bol pán Greguš, ktorý sa pýtal starostu, aký bude finančný rozpočet na rok 2019, prečo nie sú informačné tabule ku kopcu Žibrica (spomína sa v novom filme Trhlina) a ku Dlhej skale a prečo sa nikde neuvádza aktuálny počet obyvateľov obce (1356 obyvateľov). Pani Okenková hovorila o dobudovaní kanalizácie, o nevyhovujúcej pitnej vode koncom roka 2018 a o tom, kedy bude stolný tenis pre naše deti. Pán Babka spomenul nevyhovujúci stav mosta na Hlavnej ulici. Pani Palakyová sa sťažovala na veľké množstvo vody pri jej dome a na okolí a o nevyhovujúcom fungovaní miestneho rozhlasu (hlasy sa „bijú“). Pán Imrich Szórád uviedol zlé nastavenie pouličnej lampy pred jeho domom. Pán Gašpar Gál sa sťažoval na prepravu kameňa z kameňolomu vápenky – nedodržuje sa rýchlosť nákladných áut, sú popraskané steny rodinných domov pri ceste. Navrhol, či by prázdne autá nemohli ísť cez obec a naložené cez pasienky. Pani Adriána Bezányiová hovorila ohľadom vody z obecného vodovodu z toho obdobia, kedy bola nepitná. Či by sa nedali zverejniť výsledky rozboru pitnej vody na webovej stránke obce.

Na konci zhromaždenia starosta aj tentoraz poďakoval našim občanom za aktívnu účasť pri separovaní odpadkov. Zároveň ešte apeloval na tých našich občanov, ktorí okrem splaškovej vody púšťajú do obecnej kanalizácie aj dažďovú vodu (čo je neprípustné), aby tak nerobili, lebo tým sa enormne zvyšujú náklady na čistenie vody, čo v konečnom dôsledku ide z našich peňazí. Ešte uviedol, že od 1. marca bude znovuotvorený zberný dvor.

Text: szj, foto: bj

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácie pre voličahttp://www.zirany.eu/?view=1594

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

Ÿ   občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

Ÿ   občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

VI

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo

Ÿ   na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep

 

Odvoz Pet fliaš a plastuhttp://www.zirany.eu/?view=1593

Oznamujeme našim občanom, že odvoz Pet fliaš a plastu sa uskutoční 05.02.2019 t.j. v utorok.

Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Február 2019 (I.)http://www.zirany.eu/?view=1592