Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  a predložiť doleuvedené doklady na Obecnom úrade v Žiranoch. Tlačivá na podanie daňového priznania sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke MF SR  www.finance.gov.sk/Defalt.aspx?CatlD=8698

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností  sú :

  1. Predaj nehnuteľnosti - predložiť   rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
  2. Kúpa nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
  3. Dedičstvo –predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve, na osvedčení alebo rozhodnutí musí byť vyznačený dátum právoplatnosti , nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni , v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve právoplatnosť  
  4. Darovanie – predložiť rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností alebo list vlastníctva   
  5. Stavebný  pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
  6. Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie , geometrický plán
  7. Odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie
  8. Zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby
  9. Zmena charakteru pozemku – predložiť výpis z listu vlastníctva
  10. Dražba – predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Daň za psa / psov / - oznámiť  počet  chovaných psov FO alebo PO starších ako 6 mesiacov  


späť