Zo zhromaždenia občanov

Dňa 3. februára 2019 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je dosť vlažný, stretnutia sa zúčastnilo do 40 občanov.

Aj tento rok v úvode starosta Ing. Jozef Zsebi poznamenal, že upustí od hodnotenia akcií, ktoré sa uskutočnili od posledného zhromaždenia občanov. Je o nich podrobne písané v posledných číslach našich obecných novín a na webovej stránke obce. Nedá mi však, aby som  nespomenul aspoň takú veľkú akciu, akou bolo asfaltovanie troch dlhých ulíc a niektorých uličiek v obci. Rekonštrukciou miestnych komunikácií  sa vzhľad obce zmenil na nepoznanie. Starosta sa potom rozrečnil o pripravovaných akciách v tomto roku: Ak by naša obec dostala financie z programu „Leader“, tak by sa začalo  s budovaním tak potrebného chodníka pri hlavnej ceste, a to od začiatku obce až po CVČ. No a keby nám už konečne „priklepli“ financie z environmentálneho fondu, o ktoré sa už niekoľko rokov naša obec uchádza, tak by sa mohlo pokračovať v dobudovaní kanalizácie na Hlavnej ulici. Ďalej je to rekonštrukcia detského ihriska pri materskej škôlke a premiestnenie prvej autobusovej zastávky pri vstupe do obce, čím by sa dosiahla zvýšená bezpečnosť pri nastupovaní do autobusu do Nitry. Od NSK sme dostali prísľub, že sa po frézovaní položí nový asfaltový koberec aj na jedinú príjazdovú cestu do Žirian, od odbočky až po začiatok obce. Treba len dúfať, že to bude tento rok aj urobené. Medzi akcie patrí aj ďalšia modernizácia centra voľného času   (zastrešenie pódia, dobudovanie chodníka, pokračovanie vo výsadbe ovocných stromov), úprava zberného dvora pri železničnej stanici, úprava okolia nájomných bytov a detského miniihriska, rekonštrukcia železničného mosta, doriešenie vyhliadkovej veže na Žibrici, zriadenie WiFi v obci, dokončenie asfaltovania uličiek a podobne. Starosta vyzval prítomných občanov, aby sa vo svojich diskusných príspevkoch zamerali predovšetkým na to, akými akciami by sa ešte mohol rozšíriť už spomenutý zoznam akcií. Do volebného programu na obdobie rokov 2019-2022, ktorý sa bude prejednávať na obecnom zastupiteľstve dňa 11. februára, by sa mohli zapracovať aj tieto pripomienky občanov.

Do diskusie sa prihlásilo 7 našich občanov. Prvým bol pán Greguš, ktorý sa pýtal starostu, aký bude finančný rozpočet na rok 2019, prečo nie sú informačné tabule ku kopcu Žibrica (spomína sa v novom filme Trhlina) a ku Dlhej skale a prečo sa nikde neuvádza aktuálny počet obyvateľov obce (1356 obyvateľov). Pani Okenková hovorila o dobudovaní kanalizácie, o nevyhovujúcej pitnej vode koncom roka 2018 a o tom, kedy bude stolný tenis pre naše deti. Pán Babka spomenul nevyhovujúci stav mosta na Hlavnej ulici. Pani Palakyová sa sťažovala na veľké množstvo vody pri jej dome a na okolí a o nevyhovujúcom fungovaní miestneho rozhlasu (hlasy sa „bijú“). Pán Imrich Szórád uviedol zlé nastavenie pouličnej lampy pred jeho domom. Pán Gašpar Gál sa sťažoval na prepravu kameňa z kameňolomu vápenky – nedodržuje sa rýchlosť nákladných áut, sú popraskané steny rodinných domov pri ceste. Navrhol, či by prázdne autá nemohli ísť cez obec a naložené cez pasienky. Pani Adriána Bezányiová hovorila ohľadom vody z obecného vodovodu z toho obdobia, kedy bola nepitná. Či by sa nedali zverejniť výsledky rozboru pitnej vody na webovej stránke obce.

Na konci zhromaždenia starosta aj tentoraz poďakoval našim občanom za aktívnu účasť pri separovaní odpadkov. Zároveň ešte apeloval na tých našich občanov, ktorí okrem splaškovej vody púšťajú do obecnej kanalizácie aj dažďovú vodu (čo je neprípustné), aby tak nerobili, lebo tým sa enormne zvyšujú náklady na čistenie vody, čo v konečnom dôsledku ide z našich peňazí. Ešte uviedol, že od 1. marca bude znovuotvorený zberný dvor.

Text: szj, foto: bj


späť