Doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk - Alena Špirková

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa 27.11.2019

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková, nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 27.11.2019 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk z Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, Hollého 3 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Doporučenú listovú zásielku  do vlastných rúk si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade  Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu od 27.11.2019 do 12.12.2019.


späť