Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch

Žirany dňa 05. 02. 2020

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa
uskutoční dňa 10.02.2020 t.j. v pondelok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o vzdaní sa funkcie poslanca / Š. Nagy /
4. Sľub novozvoleného poslanca / J. Andraško /
5. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
6. Správa predsedov komisií a starostu obce
7. Úprava rozpočtu k 31.01.2020
8. Schválenie dotácií / Vawex OcÚ, Harmónia, Červený kríž /
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žirany
10. Schválenie spolufinancovania projektu Interreg SK- HU
11. Iné úlohy
- žiadosť o pridelenie nájomného bytu /E. Vaňo /
- žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy / I. Zlatníková /
- reakcia na odpredaj parcely / M. Pirošová /
16. Diskusia
17. Návrh uznesenia
18. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Poznámka: materiály budú posielané mailom, sú k dispozícií na OcÚ a na webstránke
obce.


späť