Wifi Žirany

Názov projektu: Wifi Žirany
ITMS2014+:
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: obec Žirany
Miesto realizácie: Obec Žirany
Výška nenávratného príspevku: 12 733,69 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

AP1. Obecný úrad  - 2x externý AP
AP2. Športový areál – 2x externý AP
AP3. Park pri sídlisku – 2x externý AP
AP4. Námestie pri kostole – 3x externý AP 

Aktuálny stav realizácie projektu: Na realizáciu hlavnej aktivity projektu bolo vykonané verejné obstarávanie, ktoré po ukončení prijímateľ podal na kontrolu riadiacemu orgánu. Po schválení kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


späť