Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ v Žiranoch

Žirany dňa 14. 07. 2020

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2020 t.j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                      

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Správa predsedov komisií a starostu obce
 5. Správa riaditeliek ZŠ a MŠ
 6. Prevody nehnuteľností na Obec Žirany a na J. Gála Žirany
 7. Úprava rozpočtu k 30.06.2020 a 17.07.2020
 8. Vyhodnotenie činnosti správcu cintorína
 9. Iné úlohy
  • Žiadosť o klimatizáciu – Pošta Žirany  
 1. Diskusia
 2. Návrh uznesenia
 3. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

 

Poznámka:  materiály  budú  posielané   mailom,  sú  k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.

Dôležité upozornenie: Vstup len pri prísnych bezpečnostných a hygienických opatreniach / v rúškach /

 


späť