Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 156,94 KB, Typ súboru: PDF]

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Žirany
platný od 24.9.20101. ÚČEL POUŽITIA

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o rozmere 35 x 20 m s umelým osvetlením,súčasne i s povinnosťami Obce Žirany , ktorá je vlastníkom ihriska. Správcom ihriska je Obec Žirany.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno - športovú činnosť na ihrisku.
Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie žiakov, mládeže a obyvateľov obce Žirany. Je možné prenajať ihrisko aj osobám, ktoré v obci nemajú trvalé bydlisko.

Ihrisko je vhodné na nasledovné športovo-rekreačné aktivity:
• tenis
• nohejbal
• volejbal
• hádzaná
• minifutbal

Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci základnej školy a deti materskej školy, ďalej obyvatelia obce, resp. záujmové združenia, právnické osoby.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM IHRISKA

Pondelok - piatok:
8,00 - 17,00 ........ žiaci predškolského zariadenia a základnej školy
17,00 - 21,30 ...... obyvatelia obce (mládež a dospelí) a iní

Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:
8,00 - 21,30 ....... obyvatelia obce a iní
V prípade nepriaznivého počasia ( dážď, silný vietor, sneh, ... ) je ihrisko uzatvorené.

Prednosť majú všetky školské podujatia.

3.CENNÍK PRENÁJMU

• žiaci predškolských zariadení a základnej školy vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných školou............................... bez poplatku
• obyvatelia obce ................................................. 3 € /hodinu
iné osoby ............................................................. 10 € /hodinu
• Príplatok za osvetlenie ihriska ...............................5 €/ hodinu
• Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska. Správca je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení. V prípade nevyužitia predplatenej doby pri prekážke zo strany nájomcu sa nájomné nevracia. Nájomca alebo ním poverená osoba je povinný na pozvanie správcom predložiť potvrdenie o zaplatení

4. VSTUP NA VIACÚČELOVÉ IHRISKO

1. Žiaci predškolských zariadení a základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
2. Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 14 rokov len pod dozorom dospelej osoby.
3. V prípade plateného užívania ihriska je nájomca povinný uhradiť prenájom ihriska pred vstupom na ihrisko.

5. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu.
2. Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu ihriska posudzuje správca
3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany.
4. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.
5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
6. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, preliezanie plotov a brán.Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.
7. Úmyselné poškodzovanie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
8. V priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje. Taktiež je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
9. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu ) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov ihriska.
10. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.
11. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
12. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.


6. POVINNOSTI SPRÁVCU IHRISKA

1 . evidovať žiadosti o prenájom ihriska (prevádzkový denník),
2. inkasovať poplatky podľa tohto prevádzkového predpisu a na konci mesiaca
s harmonogramom prenájmu ihriska odovzdávať do pokladne obecného úradu.
3. odomykať a uzatvárať športový areál,
4. dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov firmy STIV
5. dbať o správne, efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska,
6. úzko spolupracovať s riaditeľom školy, nájomcami, pri zabezpečení verejného poriadku,
7. dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
8. v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby,
9. viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
10. bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
11. vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
12. starať sa o čistotu okolia ihriska
13. správca je povinný hlásiť majiteľovi, Obci Žirany potrebu väčšej opravy, alebo zmeny v stave ihriska
Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

Správca, prevádzkovateľ Obec Žirany.
Obec určí správcu areálu dodatočne.


V Žiranoch, 24.09. 2010

Ing. Zsebi Jozef starosta obce


späť