Kanalizácia nie je odpadkový kôš!

Obec Žirany vyzýva všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné resp. ťažko rozpustné látky, nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy čerpadiel v prečerpávacích staniciach a spoločnej čističke odpadových vôd (SČOV) a tým znemožňujú funkčnosť verejnej kanalizácie SČOV.

Kanalizácia nie je odpadkový kôš! Upozorňujeme, že verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie splaškových vôd z domácností. Do verejnej kanalizácie nepatria chemikálie, farby, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, plastové a gumové produkty, textilné produkty ( napr. dámske pančuchy ), lieky, odpady zo záhrad, hygienické potreby (napr. vlhčené obrúsky, dámske hygienické potreby, vatové tyčinky do uší), zvieracie fekálie, cigaretové ohorky, kuchynské a motorové oleje, kuchynský odpad, noviny, a podobne.

Tento odpad zachytávame na spoločnej ČOV, jeho likvidácia sa klasifikuje ako nebezpečný odpad, za ktorý platíme rovnaké finančné prostriedky. Najväčší problém robia nerozpustné vlhčené hygienické utierky, ktoré záchytné hradlice prepustia a spôsobujú zničenie čerpadla a upchatie kanalizačnej siete.

Obec vynakladá veľké množstvo finančných prostriedkov na opravu čerpadiel. Náklady na opravy sú hradené z vašich daní. Ich šetrením by sme mohli finančné prostriedky použiť na iné, užitočnejšie investície prospešné pre obyvateľov našej obce.

Pri dodržiavaní predpisov o nakladaní s odpadmi v domácnosti spoločne môžeme tieto problémy vyriešiť o čo Vás všetkých prosíme.

 

 

Zberný dvor nie je smetisko (skládka odpadov)!

Zberný dvor bol zriadený pred niekoľkými rokmi, aby tam občania mohli uložiť odpady, ktoré sú presne vymenované pri vstupe. Napriek tomu mnohí naši spoluobčania tam vyvážajú odpady, ktoré obec na náklady všetkých občanov pravidelne musí odviezť.

Snažme sa spoločne znížiť náklady separovaním a zodpovedným prístupom všetkých občanov.

 

ĎAKUJEME  ZA  POCHOPENIE  DANEJ  SITUÁCIE!

Fotogaléria


späť