...


...


...


...


...


...


Formulár sa nachádza v prílohe.   ...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


ROZPOČET NA ROKY 2012 - 2014 - v dokumente...


NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2012 - 2014 v dokumente...


...


 ...


...


Fotografie: DOPRAVA1 DOPRAVA2 EKOLOGIA komplex5000 komplex10000 PLYN 5 000 PLYN 10 000 podny fond voda kanal 5 000 voda kanal 10 000 ZIRANY SIRSIE (Fotografie sú veľkého rozlíšenia, tak rýchlosť ich načítania záleží na kvalite Vašeho interneto...


...


 ...


Rozpočet obecného úradu v Žiranoch na roky 2011 - 2013....


ŠTATÚT OBCE Ž I R A N Y Obecné zastupiteľstvo v Ž i r a n o c h na základe § 11 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zria-dení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č.369/90 Zb.), v súlade so zákonom č.303/95 Z. z., o rozpočtových pravidlác...


Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Žirany platný od 24.9.2010 1. ÚČEL POUŽITIA Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o ...


staršie