Žiadosť o poskytnutie priestorov do užívania Žiadosť o výpožičku kuchynského inventára   Príloha č.1 nájomná zmluva na krátkodobý prenájom  priestorov KD Príloha č.2 ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PRI...


Osvedčovanie podpisov a fotokópií Overovanie podpisov (na Obecnom úrade v Žiranoch počas stránkových dní) Potrebné doklady: platný občiansky preukaz Poplatky: osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 1,50 € (za kaž...


Pracovníčky OcÚ: Ing. Miriam Szórádová: podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčenie podpisov a listín, stavebné záležitosti, dane a poplatky, sociálne veci, kataster. Ing. Vaňová Monika: ekonomický &uac...