Pamiatky v obci

PAMÄTNÍK NÁDEJE

pamiatky V roku 1994 uplynulo 2. výročie od „Dorogskej výzvy“- spomienky na obete 1. a 2. svetovej vojny. Na túto výzvu reagovala aj naša obec tzv. „Žirianskou výzvou“ – zahájenie dialógu medzi väčšinou a menšinami. Pri tejto príležitosti bol 10. septembra odhalený pamätník Nádeje pri kostolnom námestí. Hlavnými organizátormi akcie boli Dr. Ing. Ladislav Bezáni a Ing. František Maga. Na slávnostnej sv. omši boli vysvätené aj obecné symboly – zástava a erb obce. Pri uvedení týchto symbolov do života sa však stala jedna veľká chyba. Prv než sa dali tieto symboly vysvätiť, sa mali dať zlegalizovať heraldickou komisiou v Bratislave, na čo vtedajší starosta Ladislav Gál a poslanci zabudli. K tejto udalosti sa viaže aj vybudovanie regionálneho združenia 15 podzoborských obcí.

V roku 1995 bolo aj dvakrát kladenie vencov pri pamätníku. Prvýkrát to bolo v júli, keď do našej obce zavítali členovia Rákócziho združenia na svojej 21. vlastivednej cyklotúre a strávili u nás niekoľko dní. Druhýkrát presne na 1. výročie odhalenia pamätníka - 10. septembra. Medzi významnými hosťami bol veľvyslanec Maďarska na Slovensku Eugen Baros, parlamentná poslankyňa Edit Bauer, predseda ÚV Csemadoku Győző Bauer, predstavitelia družobného mesta Dorog na čele s primátorom a starostovia balatonských usadlostí, ktorí na znak priateľstva zasadili pri pamätníku stromček.

pamiatky V septembri 2004 naša obec pozvala predstaviteľov družobných usadlostí z Dorogu a Papkeszi na obecné dni. Po kladení vencov pri Pamätníku Nádeje bola milá slávnosť. Predstavitelia našej obce sa uzhodli, že odmenia tých našich občanov, ktorí sa veľkou mierou pričinili o zveľaďovanie našej obce. Pri prvej príležitosti boli prvé dva diplomy udelené post humus. Prišli si ich prevziať najbližší rodinní príslušníci. Prvým vyznamenaným bol Viliam Simek, dlhoročný riaditeľ miestnej školy, organista, veľmi aktívny kultúrny dejateľ a veliteľ požiarnikov. Druhým bol Karol Bencz, dlhoročný tajomník Csemadoku a organizátor kultúrnych podujatí v obci. Tretie vyznamenanie si prišiel prevziať z rúk starostu Gregor Vanyo, bývalý bubeník, zakladajúci člen speváckeho zboru, vedúci cirkevného zboru a aktívny folklorista. Poobede boli na ihrisku športové dni a večer veľkolepý ohňostroj, ktorý pripravil Marcel Tencer.

Pri príležitosti 5. výročia odhalenia Pamätníka Nádeje sa po sv. omši kládli vence a po krátkom kultúrnom programe boli opäť udelené tri diplomy. Tentoraz ich pridelili trom pedagógom. Prvou bola Marta Kozlová, dlhoročná riaditeľka materskej školy a aktívna členka zboru pre občianske záležitosti (vítanie detí do života, rozlúčky s brancami, rôzne jubileá, ...). Ostatní dvaja odmenení sa ako mladomanželia dostali do našej obce začiatkom 70-tych rokov a veľmi aktívne sa podieľali na organizovaní kultúrnych podujatí a nácviku divadelných predstavení. Boli to Ladislav Kovács s manželkou Zuzanou. Škoda, že so stále menším počtom detí v maďarskej škole bola Zuzana Kovácsová prepustená a tým sa manželia z našej obce odsťahovali.

V dňoch 9.-11. augusta 2002 sa organizujú 3. Regionálne dni Podzoboria. Tentoraz naša obec bola po Kolíňanoch a Nitrianskych Hrnčiarovciach poctená zorganizovaním záverečnej časti tohto významného podujatia. Po sv. omši sa kladú vence pri pamätníku a po krátkom kultúrnom programe je odovzdaný diplom bývalému dlhoročnému starostovi Ladislavovi Gálovi, k jeho významnému jubileu (70 rokov).

V roku 2004 už uplynulo desať rokov odvtedy, keď na podnet nášho čestného občana Pécsi L. Dániela sa aj naša obec pripojila k Dorogskej výzve. Kladenie vencov pri Pamätníku Nádeje bolo 12. septembra. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani predstavitelia našich družobných usadlostí z Dorogu a z Papkeszi. Pri tejto príležitosti sa opäť udeľovali diplomy tým našim trom občanom, ktorí veľkou mierou prispeli k rozkvetu našej obce. In memoriam sme odmenili aktívnu prácu Juraja Bencza v Csemadoku, spevokole aj vo folklórnom súbore. Ďalším odmeneným bol Ing. František Maga, ktorý nedal zabudnúť folklórnym tradíciám a zvyklostiam našich predkov. V jeho spracovaní mohli mnohí diváci nielen u nás, ale aj v Maďarsku, Česku, Rakúsku a v Rumunsku obdivovať folklórne pásma našej folklórnej skupiny. Tretím odmeneným bol Dr. Viktor Simek, rytier maďarskej kultúry. Svojou aktívnou prácou ako zbormajster viacerých speváckych zborov a ako maliar s folklórnou tematikou sa pričinil o spoznanie nielen našej obce, ale aj podzoborskej oblasti ďaleko za hranicami našej vlasti. Ako neúnavný šíriteľ zborového spevu, dosiahol celý rad významných ocenení. Aj jeho obrazy od roku 1976 sa zúčastňujú rôznych výstav doma aj v zahraničí, kde dosahujú uznanie odborníkov, ale aj širokej verejnosti .

V roku 2009 pri príležitosti 15. výročia odhalenia Pamätníka Nádeje bol zorganizovaný krátky kultúrny program s kladením vencov. Starosta obce odovzdal pri tejto príležitosti pamätné listy Veronike Šimekovej, za aktívnu mnohoročnú činnosť v našej obci, Dr. Ing. Ladislavovi Bezánimu, za aktívnu mnohoročnú prácu, Gonda Györgyovi, za vyhotovenie pomníka Nádeje a Kovács Lajosovi, za vybudovanie a utužovanie vzťahov medzi Dorogom a našou obcou.

PAMÄTNÁ TABUĽA

S uznaním a vďakou spomíname na významné osobnosti, ktoré sa pričinili o zviditeľnenie našej obce.

11. novembra 2006 z príležitosti 120. výročia narodenia významného hudobného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Bélu Bartóka, ako aj stého výročia jeho prvej cesty do Žirian a okolia, sme usadili jeho pamätnú tabuľu na stene vo vestibule kultúrneho domu.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili niekoľkí starostovia regiónu, hostia z Maďarska a ďalší. Úvodné slovo mal starosta obce Ing. Jozef Zsebi. Darcami pamätnej tabule boli Dániel Pécsi z maďarského družobného mesta Dorog, čestný občan obce, a Márton Okos zo Sedmohradska. Po jej vysvätení odzneli príhovory hostí a ľudové piesne zo Sedmohradska.

V kultúrnom programe vystúpil recitáciou Ing. Ladislav Földessy, Mariana Magaová zaspievala ľudové piesne zo Žirian a miestny ženský spevácky zbor zaspieval slovenskú a maďarskú hymnu i skladbu z tvorby Bélu Bartóka Bolyongás (Potulovanie sa).

PAMÄTNÝ STĹP

22. júna 2008 obecné zastupiteľstvo a ženský spevácky zbor ZOBORALJA v Žiranoch z iniciatívy dirigenta zboru odhalilo pamätný stĺp hudobnému skladateľovi a zberateľovi ľudových piesní Eugenovi Szíjjártóovi, ktorý v päťdesiatich rokoch minulého storočia niekoľkokrát navštívil našu obec. Na slávnostnom zhromaždení po svätej omši pozdravil vzácnych hostí a všetkých prítomných na priestranstve pred kostolom sv. Mikuláša starosta obce Ing. Jozef Zsebi. Život a dielo umelca priblížil PaedDr. Viktor Šimek, výtvarník a zbormajster, Rytier maďarskej kultúry.

Po vysvätení pamätného stĺpa miestnym farárom Mgr. Petrom Magom sa prihovoril zhromaždeným v mene Rádu rytierov kultúry József Végh, Rytier maďarskej kultúry z Maďarska.

Na slávnostnom akte sa zúčastnila vdova hudobného skladateľa s rodinou, členovia Rádu rytierov kultúry v rovnošate s vlajkou rádu a ďalší vzácni hostia.

Spoluúčinkoval miestny spevácky zbor, spevácka skupina zo Štitár a Mariana Magová, ktorá sa k predošlým interpretom pridala sólovým spevom zo zbierky ľudových piesní umelca.

Po uložení vencov k pamätnému stĺpu sa Ing. Helena Nagyová poďakovala za uctenie pamiatky svojho manžela.

Pamätný stĺp podľa návrhu výtvarníka našej obce vytvoril Vincent Buják z Tvrdošoviec, Rytier maďarskej kultúry.

Záznam o slávnostnom podujatí uskutočnila a odvysielala STV 2 dňa 24. júna 2008.

Eugen Szíjjártó ľudové piesne spod Zobora zaznačil, zoradil a vydal v zbierkach ľudových piesní, ba niektoré upravil pre zborové telesá a sólový spev s doprovodom. Všetci, ktorí spoznali jeho tvorbu, sa zhodli v tom, že v polovici minulého storočia tvoril pre interpretov súčasnosti. Ľudové piesne zo Žirian upravil v cykloch Večerná nálada v Žiranoch a Tri ľudové piesne spod Zobora.

pamiatky

Sakrálne pamiatky

Kaplnka svätého Urbana vo vinohrade. V roku 1795 ju postavili veriaci zo Žirian, pričom pôvodná socha svätého Urbana bola v minulosti odcudzená. Prednedávnom bola zrekonštruovaná pomocou miestnych dobrodincov.

Kamenný kríž z roku 1823 umiestnený vo farskom dvore neďaleko cesty. Na kríži sú iniciály J.K.E.N., čo je skratkou týchto latinských slov: Josephus Kluch Episcopus Nitriensis (Jozef Kluch, nitriansky biskup). Pôvodne bol umiestnený medzi kostolom a cintorínom, pričom v roku 1870 bol zrenovovaný nitrianskym majstrom Jánom Leopoldom. Kríž našej farnosti daroval spomínaný biskup, ktorý mnohými darmi pomohol tejto chudobnej farnosti. Daroval nové zvony, dal opraviť organ, fasádu kostola i novú strechu.

Kaplnka svätého Vendelína z roku 1912, ktorú dala postaviť rodina Molnárová.

Kríž na cintoríne z roku 1899. Dal ho zhotoviť Ján Vanyo.

Kríž na cintoríne z prvej polovice XX. storočia. Dal ho zhotoviť Leopold Kupecsek.

Lurdská jaskyňa vedľa kostola. V roku 1927 ho dal zhotoviť Valent Gál s manželkou Karolínou, rod. Szórádovou.

Kríž v chotári Hrušov (Körtvélyes). V roku 1943 ho dal zhotoviť František Szórád.

Kaplnka svätého Andreja apoštola. Nachádza sa vedľa zlatomoraveckej ceste pri odbočke do Jelenca (vedľa Kolíňan). Podľa svedectva dokumentov ho dal postaviť v roku 1895 Žirančan Michal Dubnický na svojom pozemku. Pán farár Döller, ako jeho duchovný, pýtal v tomto roku povolenie na jeho posvätenie. Omylom sa táto sakrálna pamiatka pripočítava ku kolíňanskej farnosti.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1843. Dodnes sa nám zachovala pôvodná fundačná (zakladacia) listina, ktorú uvádzame v plnom znení. Dolupodpísaný Jozef Szórad, obyvateľ obce Žirany, potvrdzujem touto listinou všetkým tým, ktorým to náleží alebo bude náležať: z vlastného slobodného rozhodnutia som postavil kaplnku na počesť svätého Jána Nepomuckého v Dolnom chotári Žirian na konci svojich rolí. Ďalej sa zaväzujem, že túto kaplnku budem udržiavať z vlastných prostriedkov, resp. aj moji potomkovia. K tomu budem čerpať finančné zdroje zo všetkých svojich hnuteľných i nehnuteľných majetkov. Potvrdzujem vlastnoručným podpisom. V Žiranoch dňa 11. mája 1843. Jozef Szórad. Potvrdzujeme, že vyhlásenie Jozefa Szórada sa udialo v našej prítomnosti a zároveň to overujeme obecnou pečaťou. Štefan Rácz starosta, Ján Czilling prísažný, Michal Gál svedok.

Dodatok: Dolupodpísaný Jozef Szórad, ako najstarší syn zosnulého Jozefa Szórada st., vyhlasujem, že kaplnku, ktorá bola postavená na Božiu slávu a ku cti svätého Jána Nepomuckého, budem udržiavať z vlastných prostriedkov. V Žiranoch dňa 16. júna 1881. Jozef Szórád, Baltazár Bencz svedok.

Zobraziť fotografie


späť      späť navrch