Spevácky zbor Zoboralja

Ženský spevácky zbor ZOBORALJA zo Žirian vznikol v roku 1991. Svoju úspešnú činnosť začal už začiatkom januára. 30-členný kolektív, až na zdravé jadro, sa z roka na rok menil. Dnešná forma kolektívu je komorný zbor. Má 16 členov. V kolektíve prevláda dobrá nálada, pohoda. Nacvičuje 1-2-krát v týždni. Ročne má okolo 20 vystúpení. Často účinkuje v obciach regiónu na kultúrnych podujatiach, spieva v kostoloch pri bohoslužbách a na sakrálnych koncertoch. Pravidelne sa zúčastňuje na celoštátnej súťažnej prehliadke maďarských speváckych zborov v Galante, vystupuje v dedinách a mestách Slovenska i v zahraničí. Viackrát bol účastníkom medzinárodných festivalov v Budapešti, v Dorogu, v Ostrihomskej bazilike, v meste Eger, v Dóme sv. Štefana vo Viedni, v Senici, Topoľčanoch v Nitre a inde.

Počas svojej činnosti dosiahol na celoštátnej súťaži raz bronzové, dvakrát strieborné a trikrát zlaté pásmo.

Repertoár zboru je rozmanitý. Tvoria ho diela starých majstrov, predovšetkým skladby sakrálne, potom diela romantizmu, hlavne však skladby 20. storočia. Značnú časť repertoáru tvoria úpravy ľudových piesní (Kodály, Bartók, Bárdos, Szíjjártó, Mikula, Zemanovský a iní), ako aj skladby súčasnej svetovej tvorby.

Dirigentom zboru je Dr. Viktor Šimek, držiteľ vyznamenania „ Rytier maďarskej kultúry“.

Ženský spevácky zbor ZOBORALJA v roku 2004 naspieval svoju prvú CD-platňu, ktorú následne predstavil slávnostným koncertom, ktorého hosťom boli miešaný spevácky zbor GAUDIUM z Komárna a Ženská spevácka skupina zo Štitár.

V roku 2006, v rámci osláv 15. výročia jeho vzniku, vydal buletin o 35-ročnej tradícii zborového spevu v Žiranoch.

30. júna 2007 koncertoval na III. medzinárodnom zraze členov Rytierskeho rádu kultúry. Prednesené skladby vďačné obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom. Po vydarenom koncerte zbor dostal pozvanie do Budapešti na ďalšie významné vystúpenie. 22. januára 2008 účinkoval pri príležitosti pasovania nových rytierov kultúry na slávnostnom akte, ktorý sa uskutočňuje v Deň maďarskej kultúry. Zo Slovenska popri Eugenovi Szíjjártóovi ďalším Rytierom maďarskej kultúry sa stal hudobný skladateľ Zdenko Mikula. V jeho obsiahlej tvorbe nachádzame aj úpravy maďarských sakrálnych a ľudových piesní. Jednu z najnovších kompozícií Päť ľudových piesní zo Žirian venoval nášmu ženskému zboru Zoboralja a jeho zbormajstrovi. Cyklus piesní zbor už predniesol niekoľkokrát s veľkým úspechom. Premiéra skladby, aj v prítomnosti autora Zdenka Mikulu, bola plánovaná na 7. december 2008. (Ďalšia jeho kompozícia Päť lyrických ľudových piesní spod Zobora sa do repertoáru zboru dostane onedlho.) Oba cykly ľudových piesní vznikli zo zbierok E. Szíjjártóa. Vzácnym momentom krásneho medzinárodného podujatia v Budapešti bol pozdrav regiónu spod Zobora, ktorý predniesol jeho predseda a zároveň starosta obce Žirany Ing. Jozef Zsebi, ktorý následne pripevnil na zástavu rádu Rytierov maďarskej kultúry stuhu so symbolom regiónu. Slávnostné podujatie zanechalo mnoho krásnych zážitkov, ktorých podstatou je nenahraditeľná úloha kultúry v spoznávaní národov a národností, v ich zbližovaní a vzájomnom porozumení.

Spevácky zbor mal v roku 2009 až 23 vystúpení. Z nich uvedieme tie najvýznamnejšie: zúčastnili sme sa krajských festivalov zborového spevu v Močenku, Veľkom Cetíne a v Topoľčanoch. Tri krát sme vystupovali v Maďarsku a zúčastnili sme sa osláv 50. výročia školy v Jelenci, na obecných oslavách v Žiranoch sme zorganizovali už tradičný koncert speváckych zborov. Na záver roka sme mali vianočný koncert v Pohraniciach.

Aj v roku 2010 mal spevácky zbor celý rad úspešných vystúpení: na festivale „Vox Humana“ v Komárne, na podujatí „Spev nás spája“ v Trnovci nad Váhom, na koncerte v obci Neded, na festivale „Otvorené srdcia „ v Dolných Obdokovciach , na medzinárodnom festivale v českom Zábřehu, kde s miestnym ženským zborom SLAVICE nadviazal veľmi dobré vzťahy a inde.. Aj na domácej pôde mal niekoľko vystúpení, napríklad v miestnom kostole, na stretnutí seniorov a na vianočnom koncerte, kde spevácky zbor predstavil svoje druhé CD s názvom „Gloria in excelsis Deo“ v kultúrnom dome v spolupráci s p. farárom J. Machom.


Jubilejný koncert Ženského speváckeho zboru ZOBORALJA
v Žiranoch

V nedeľu 22. mája 2011 sa uskutočnila prehliadka speváckych zborov SPEV NÁS SPÁJA v miestnom kostole sv. Mikuláša z príležitosti 20. výročia založenia ženského speváckeho zboru ZOBORALJA. Organizátorom podujatia bolo Krajské osvetové stredisko v Nitre, miestny Obecný úrad a Farský úrad. Podujatie sponzorsky podporil aj miestny závod Calmit. Na koncerte účinkovali hosťujúce zbory z Močenka, Jarku a z Dolných Krškán. Pôsobivé, kvalitné produkcie si získali obdiv vďačného obecenstva, ktoré jednotlivé zbory odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Všetci, ktorí si našli čas a prišli stráviť príjemné nedeľné popoludnie v miestnom kostole, boli príjemne prekvapení nádherným umeleckým zážitkom.

Riaditeľka KOS v Nitre, Mgr. Daniela Gundová odovzdala všetkým zúčastneným zborom ďakovné listy Krajského osvetového strediska v Nitre a jubilujúcemu zboru odovzdala pozdravný list generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, PhDr. Jána Tazberíka, CSc.:

Vážení členovia speváckeho zboru,
je mi potešením, že sa môžem na Vás obrátiť týmto pozdravným listom pri príležitosti 20. výročia založenia Ženského speváckeho zboru ZOBORALJA. Moje blahoželanie v tejto súvislosti patrí aj všetkým tým, na ktorých spevácku aktivitu nadväzujete a ktorí sa v minulosti pričinili o to, že vo vašej obci sa krásny spev pestuje bez prerušenia už dve desaťročia. Veľká vďaka patrí zakladateľovi zboru a zbormajstrovi Dr. Viktorovi Šimekovi a je zaiste aj jeho zásluhou, že dokázal pritiahnuť k práci vo Vašom zborovom telese nové generácie spevákov. V dnešných časoch, v ktorých sa veľa ľudí oddáva skôr pasívnemu prijímaniu kultúrnych, ba zavše aj pseudokultúrnych hodnôt, si Vaša práca, ktorá je zároveň záľubou, zaslúži to najvyššie ocenenie.

Verím, že v obci Žirany sa tradícia zborového spievania udrží a že Váš príklad pritiahne k pestovaniu kultivovaného spevu ďalšie generácie spoluobčanov. Želám zbormajstrovi i všetkým členkám speváckeho zboru veľa vytrvalosti a trpezlivosti v nácvikoch, potlesky publika na vystúpeniach, ale aj naplnenie osobných želaní a ambícií.

S úprimným blahoželaním PhDr. Ján Tazberík

Príjemným prekvapením boli milé darčeky a červené ruže pre členky jubilujúceho zboru a zbormajstra, ktoré za asistencie pracovníčok KOS v Nitre rozdala Mgr. Daniela Gundová. Pozdravný list Vzdelávacieho Inštitútu Csemadok-u prečítal a jubilujúcemu zboru odovzdal v mene Spoločnosti priateľov hudby Jozef Kazán. Ďalším gratulantom bola vdova hudobného skladateľa Eugena Szíjjártóa Ing. Helena Nagyová.

Záver nádherného podujatia patril spoločnej skladbe „Dona nobis pacem“ v podaní všetkých zúčastnených zborov, ktorú úspešne oddirigoval domáci zbormajster. Pokračovaním kultúrneho podujatia bola spomienka na hudobného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Eugena Szíjjártóa z príležitosti 25. výročia jeho smrti pri jeho pamätnom stĺpe. Život a dielo skladateľa priblížil Dr. Viktor Šimek zbormajster a zároveň autor výtvarného návrhu pamätníka. Po prednese skladby E. Szíjjártóa „Tri ľudové piesne spod Zoboralja" nasledovalo kladenie vencov a kytíc k pamätníku. V príhovore sa vdova skladateľa poďakovala za uctenie pamiatky manžela všetkým zúčastneným a zborom popriala mnoho zdaru a ďalších úspechov. V kultúrnom dome sviatočné popoludnie krátko zhodnotil i vedúci kultúrnej komisie OZ OÚ v Žiranoch, doc. Dr. Ing. Juraj Maga a počas priateľského posedenia poprial zborom ďalšie úspechy.

KONCERT SPEVÁCKYCH ZBOROV

22. októbra 2011 sa v kultúrnom dome uskutočnil koncert štyroch spevokolov. Po privítaní vzácnych hostí sa obecenstvu predstavili spevácke zbory v tomto poradí: spevácka skupina zo susedných Štitár, spevácky zbor NAPSUGÁR z Nededu, spevácky zbor SLAVICE zo Zábřehu (Morava) a na záver náš spevácky zbor ZOBORALJA. Spevácke zbory predvedeným výkonom nadchli všetkých divákov.

Počas koncertu sa uskutočnila aj milá udalosť. V mesiacoch september a október oslávili svoje životné jubileá dirigent nášho zboru PaedDr. Viktor Šimek (70) a jeho manželka Veronika (65). V oblasti kultúrneho života našej obce má jubilujúci manželský pár výnimočné postavenie. Obaja stáli pri zrode žirianskej folklórnej skupiny, miešaného zboru obce a následne ženského speváckeho zboru Zoboralja. Viktor Šimek sa popri aktivitách v oblasti hudby venuje aj výtvarnej tvorbe. Od roku 1976 vystavuje na kolektívnych a autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry získal veľa uznania a vyznamenaní. V roku 2002 mu v Budapešti slávnostne udelili titul Rytier maďarskej kultúry. Pri tejto príležitosti im Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo Poctu generálneho riaditeľa NOC a Krajské osvetové stredisko v Nitre ďakovné listy za dlhoročné pôsobenie v kultúrno-spoločenskom dianí, uchovávaní kultúrneho dedičstva a úspešnú reprezentáciu kultúry doma i v zahraničí. Prítomní hostia obom zaželali dobré zdravie, vytrvalosť a veľa síl pri šírení kultúry.

Spojené zbory na záver zaspievali tri skladby od známych autorov a obľúbenú ľudovú pieseň zo Žirian.

Veronika Šimeková
Zobraziť fotografie      Zobraziť videoklipy


späť      hore