Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍNhttp://www.zirany.eu/?view=2014

Obec Žirany upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) § 7b ods. 32 ste
povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

Aby sa zabránilo šíreniu inváznych rastlín, žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných
ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových
drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred
kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Tieto úpravy vykonajte v určenom termíne do 31.8.2020.

Prostredníctvom pracovníkov obce Žirany bude následne prevedená kontrola týchto
pozemkov. V prípade nesplnenia povinnosti podľa §7b ods. 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku § 92 ods. 1 písm. n) zákona a orgán ochrany prírody a krajiny mu môže uložiť pokutu vo výške do 3 319,39 € podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona.

S pozdravom

Starosta obce Žirany
Ing. Zsebi Jozef

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=2013

Oznamujeme občanom, že 15. 08. 2020 tj. v sobotu zberný dvor pri železničnej stanici bude zatvorený.

Omšový poriadok 10.8.-16.8.2020http://www.zirany.eu/?view=2012Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=2010

Oznamujeme našim občanom, že nádoba slúžiaca na zber opotrebovaných olejov a mastí z domácností je premiestnená pri obecný úrad. Nádoba je určená výlučne len na uloženie jedlého oleja. Do nádoby nepatria motorový olej, mazací olej, hydraulický olej a iný odpad. Tieto oleje patria do nebezpečného odpadu. Ďakujeme za pochopenie.

Súťaž vo varení gulášahttp://www.zirany.eu/?view=2008

Vážení občania!

Miestna samospráva Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení guláša, ktorá sa uskutoční dňa 15.8.2020 v centre voľného času. Súťažiaci sa môžu registrovať u Alexandry Bezányiovej, číslo domu 242, kontaktovať ju môžete na tel. čísle 0911 759 484. Popri varení guláša je pripravená aj zábava pre deti, rôzne atrakcie, ukážky zápasníckeho umenia a o hudobný zážitok sa postará skupina M-Vocal. Všetci občania sú vítaní!

 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021http://www.zirany.eu/?view=2005Oznámenie o uložení zásielky - Alexander Murkahttp://www.zirany.eu/?view=2006

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=2004

Žirany dňa 14. 07. 2020

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2020 t.j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                      

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Správa predsedov komisií a starostu obce
 5. Správa riaditeliek ZŠ a MŠ
 6. Prevody nehnuteľností na Obec Žirany a na J. Gála Žirany
 7. Úprava rozpočtu k 30.06.2020 a 17.07.2020
 8. Vyhodnotenie činnosti správcu cintorína
 9. Iné úlohy
  • Žiadosť o klimatizáciu – Pošta Žirany  
 1. Diskusia
 2. Návrh uznesenia
 3. Záver rokovania

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

 

Poznámka:  materiály  budú  posielané   mailom,  sú  k dispozícií na OcÚ a na webstránke obce.

Dôležité upozornenie: Vstup len pri prísnych bezpečnostných a hygienických opatreniach / v rúškach /

 

Nitrianske kultúrne leto 2020http://www.zirany.eu/?view=2003

júl - august 2020

•	4.-5.7.2020 NITRA, MILÁ NITRA
•	11.7.2020, Amfiteáter Diely  LETNÉ KINO NA DIELOCH
•	12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8.2020 DETSKÉ DIVADELNÉ NEDELE
•	2.8.2020, KD Dražovce SVIATOK NOVÉHO CHLEBA
•	8.8.2020, pešia zóna DRUMPOINT a TANCOVAČKA NA PEŠEJ
•	12.-15.8.2020, KD Párovské Háje FESTIVAL AMATÉRSKEHO DIVADLA
•	15.8.2020, Svätoplukovo námestie NITRIANSKE HODY
•	15.8.2020, priestranstvo pred KD Párovské Háje HÁJOVSKÝ KOTLÍK
•	15.8.2020, Hidepark Nitra FLAAM festival
•	21.-22.8.2020, pred Atletickým štadiónom CHRENOVSKÉ STÁNKY
•	20.-23.8.2020, Svätoplukovo námestie STREET FOOD TRACK FEST
•	26.-29.8.2020, Svätoplukovo námestie LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF
•	29. 8.2020  SLÍŽOVICA TOUR - Horkýže Slíže, Heľenine oči, Dr. Zetor
•	29.8.2020, Futbalové ihrisko Janíkovce JANÍKOVSKÝ OHNIVÁK
•	6.9.2020 PODZOBORSKÉ VINOBRANIE
•	11.9.2020, pešia zóna ŠPORTOVÝ DEŇ
•	12.9.2020, Futbalové ihrisko Krškany ROZLÚČKA S LETOM
•	12.9.2020, Futbalové ihrisko Chrenová CHRENOVSKÝ KOTLÍK

 

LETO NA NITRIANSKOM HRADE

Aj tento rok sa na Nitrianskom hrade konajú letné podujatia - filmové večery v gotickej priekope, prehliadky hradu a výstup na vežu katedrály počas premietania filmov.

Prehliadky hradu sa konajú vždy od štvrtka do nedele. Pozrieť si môžete Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, kazematy a vežu katedrály. Prehliadky sú o 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hod. Počet návštevníkov je obmedzený na 20. Vstupné je 5 € pre dospelých, 2,50 € pre deti, študentov a seniorov.

Výstupy na vežu sa konajú počas premietania filmov a to o 20:30, 20:45, 21:15, 22:15 hod., maximálny počet ľudí je 20. V cene lístka do veže je aj vstupenka na film. Vstupné:  3 € pre dospelých, 2 € pre deti, študentov a seniorov.

 
DOKONČOVACIE PRÁCE NA MÚRE V CVČhttp://www.zirany.eu/?view=2000

Fotogaléria

Letná dovolenka 2020http://www.zirany.eu/?view=1999Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1998

Vyzývame majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozhlasových rozvodov a elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní našich občanov. Zároveň žiadame majiteľov, aby odstránili kríky a konáre stromov ktoré zasahujú aj do miestnych komunikácií. V opačnom prípade zamestnanci obce v najbližších dňoch budú vykonávať tieto úkony kvôli bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnej prevádzky miestneho rozhlasu.

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1997

Oznamujeme našim občanom, že Obvodný lekár pre dospelých v Jelenci p. MUDR. Eva Korčeková od 6.7.2020 do 17.7.2020 bude mať dovolenku.

Zámer prevodu majetku - J.Gálhttp://www.zirany.eu/?view=1996

GP_ZR0602_parcela_Gál J.

GP_ZR0605_parcela_obecná

 
Trieďme odpad, oplatí sa to!http://www.zirany.eu/?view=1995Odpis vodomerovhttp://www.zirany.eu/?view=1993

Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 26. 6 do 28.06. 2020 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť

telefonicky
037/ 6318 841, 842

alebo

mailom
obec@zirany.eu

 
Rozhodnutie ÚP obce Žiranyhttp://www.zirany.eu/?view=1991Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádobhttp://www.zirany.eu/?view=1990Verejná vyhláška - ZD, a.s.http://www.zirany.eu/?view=1989Pastiersky listhttp://www.zirany.eu/?view=1988