Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Závod Calmit

VÁPENKA ŽIRANY: Calmit, spol. s r.o.

Tel.: 037 / 6927744, 037 / 6927788

Výroba vápna v našej obci bola zahájená v roku 1959. Vtedy spustili prevádzku v závode Vápenka Žirany. Vápenec sa dobýva v lome vrchu Žibrica a do závodu sa dopravuje nákladnou lanovkou. V začiatkoch mal závod 192 zamestnancov. Popri negatívnych dopadoch (hluk a znečisťovanie životného prostredia) malo zahájenie výroby vápna pre rozvoj obce obrovský význam. Dovtedy veľmi zaostalá obec, ktorá nebola v tých časoch ešte elektrifikovaná, sa pričinením závodu začína vzmáhať. Veľa občanov si v závode našlo prácu a okrem toho vedenie závodu ochotne poskytlo pomoc či už pri verejnoprospešných prácach v obci, ako i pri výstavbe rodinných domov.

Štyri šachtové pece používali na výpal vápna generátorový plyn vyrábaný vo vlastných generátoroch z hnedého uhlia. Prevádzka závodu však preukázala negatívny vplyv na životné prostredie, a preto v roku 1973 bola palivová základňa zrekonštruovaná na zemný plyn. Odstránili sa tým vedľajšie produkty ako decht a fenolové vody, znížila sa emisia CO a zlikvidovali sa rizikové pracoviská.

Po nežnej revolúcii sa závod dostal do súkromných rúk. Jeho majiteľom sa stal rakúsky podnikateľ Wolfgang Glassner. Pre závod to však nebolo šťastné riešenie. Po náhlej smrti p. Glassnera sa majiteľom stáva spoločnosť Calmit s r.o.

V roku 2006 bolo zriadené odprašovacie zariadenie pecí, čím boli splnené podmienky zákona o ovzduší. V tých časoch mala vápenka vyše 90 zamestnancov. V posledných rokoch sa však cena plynu prudko zvyšovala, vedenie závodu bolo donútené hľadať iné zdroje paliva, aby závod obstál v silnej konkurencii. Ako palivo začali v roku 2008 používať koks. Treba ešte uviesť, že zmena nastala aj v spôsobe prepravy výrobkov zo závodu a z lomu. Keďže železnice neboli schopné zabezpečiť prepravu, tá sa celá presunula na cestnú nákladnú dopravu. Naši občania, hlavne tí, čo bývajú v bezprostrednej blízkosti závodu a pri štátnej ceste, neboli vôbec nadšení touto zmenou. Ich pohár trpezlivosti pretiekol, keď sa dozvedeli, že vedenie závodu požiadalo v roku 2009 o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku v tom zmysle, že ako palivo v šachtových peciach chcú využívať okrem koksu aj petrolkoks, antracit a rôzne zmesi pevných palív.

Občania zahájili petičnú akciu proti tomuto povoleniu, nakoľko tí, čo bývajú pri závode, začali pociťovať dýchacie ťažkosti (ostrý sírny zápach). Inšpektorát životného prostredia zvolal v spolupráci s obecným úradom verejné zhromaždenie občanov s vedením spoločnosti Calmit, aby sa diskutovalo o danom probléme. Vedenie sa obhajovalo tým, že v roku 2010 bude v prevádzke už iba jedna šachtová pec a že merania emisií sú v norme. Okrem toho vybudujú koncom roka 2009 obchvat cez pasienky, aby sa odbremenila doprava materiálu z lomu na rýchlostnú komunikáciu R1. Naši občania však trvali na svojom. Pracovníci inšpektorátu vypočuli všetky argumenty pre a proti a sľúbili, že v krátkom čase vydajú svoje stanovisko k tejto závažnej veci. Bohužiaľ, v návrhu rozhodnutia ŽP sa ani len nezmieňujú o pripomienkach našich občanov. V dokumente sa iba uvádza, že ŽP udeľuje súhlas na používanie už spomenutých palív na skúšobnú prevádzku 12 mesiacov a určujú úlohy, za akých podmienok sa to bude uskutočňovať. Proti tomuto rozhodnutiu sa obecné zastupiteľstvo okamžite odvolalo. Čo bude ďalej, zatiaľ nikto nevie.

V 3. čísle (2011) našich obecných novín sa k situácii v závode vyjadril riaditeľ výrobného závodu pán František Szórád: „V súčasnej dobe má spoločnosť ako palivo pre šachtové pece č. 1 a č. 3 povolené zemný plyn naftový, koks, antracit, petrolkoks a zmesi týchto palív. Teda v prevádzke sú dve pece, lenže v peci č. 3 je potrebné v najbližšom období vykonať opravu výmurovky, prevádzkovateľ sa rozhodol rozšíriť používanie pevných palív aj pre pec č. 4 s tým, že táto nahradí pec č. 3, ktorá sa bude opravovať. Samozrejmou podmienkou je, že v prevádzke na pevné palivo budú vždy len dve šachtové pece. Akékoľvek zmeny vo výrobnom procese sú podmienené dodržiavaním predpísaných emisných limitov pri výpale vápna pevnými palivami, resp. ich zmesami. Výsledky už realizovaných oprávnených meraní pre výpal vápna v peciach č.1 a 3 dokazujú dodržiavanie týchto limitov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať tieto limity rovnako aj na peci č. 4. Merania počas overovacej prevádzky bude vykonávať oprávnená organizácia.“

hore