Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Občianske združenie ŽIBRICA

https://www.ozzibrica.sk/

Stanovy  Občianskeho združenia  ŽIBRICA
V zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1.Verejno-súkromné partnerstvo občianske združenie /ďalej len OZ/ Žibrica je názov pre mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Bádice, Dolné Lefanrovce ,Horné Lefantovce, Čeladice, Hosťová, Nitrianske Hrnčiarovce, Kolíňany, Ľudovítová, Podhorany, Štitáre, Výčapy-Opatovce, Žirany.
1.2. OZ Žibrica je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia.
1.3. OZ Žibrica je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č.83/1990 o združení občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok 2
Názov a sídlo občianskeho združenia

2.1. Názov občianskeho združenia : ŽIBRICA
2.2. Skrátený názov: OZ Žibrica
2.3. Sídlo: 951 01 Štitáre, Pri Prameni 14

Článok 3
Poslanie, ciele a činnosť

3. 1. Poslaním OZ ŽIBRICA je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií realizovať aktivity na podporu trvalo udržateľného socio-ekonomického, environmentálneho a kultúrneho rozvoja vidieka územia Miestnej akčnej skupiny ŽIBRICA , ktoré sú v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia OZ ŽIBRICA.
3.2. Konkrétnymi cieľmi činnosti OZ ŽIBRICA je:
- Cieľom OZ je získať nenávratnú finančnú pomoc pre spracovanie mikroregionálnych rozvojových stratégií a pripraviť miestnu odbornú kapacitu pre prístup LEADER .
- Čo najefektívnejšie koordinovať zoskupenie subjektov s cieľom zabezpečiť potrebné úlohy vyplývajúce z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013,
– podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev a využitia vnútorného rozvojového potenciálu vidieka.
- Zaisťovanie monitoringu územia a vyhodnotenie analýz.
- Zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí najmä v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie , miestnej dopravy, školstva, kultúry a miestneho cestovného ruchu a to:
a) spoločným postupom pri dosahovaní stability územia a jeho trvalo udržateľného rozvoja
b) súčinnosťou na spoločných investičných akciách
c) tvorbou rozvojovej stratégie územia
d) záchranou a podporou kultúrneho dedičstva
e) podporou rozvoja podnikania
f) podporou komunít a občianskych združení združených obcí
g) koordináciou propagácie regiónu, jeho subjektov a produktov ako aj duchovných kvalít a hodnôt a jeho prírodných podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
3.3. Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude OZ ŽIBRICA realizovať nasledovné činnosti:
-finančne a personálne zabezpečovať implementáciu stratégie rozvoja OZ a realizáciu jednotlivých projektov vyplývajúcich z uvedenej stratégie,
-zabezpečovať všetky potrebné administratívne činnosti spojené s príjmom, výberom a kontrolou projektov predkladaných žiadateľmi z mikroregionu pre účasť v jednotlivých podporných programoch,
-zabezpečovať harmonizáciu zámerov s požiadavkami štátnej správy a miestnej samosprávy,
-zabezpečovať výber projektov tak, aby boli naplnené strategické ciele definované v rozvojovej stratégii OZ,
Zabezpečovať vypracovanie projektov pre účasť v podporných programoch,
-zabezpečovať spoluprácu verejných inštitúcií neziskových subjektov, podnikateľských subjektov a zapojenie miestnych obyvateľov do rozhodovacích procesov,
- iniciovať vznik štruktúr a sietí, ktoré sprostredkujú prenos informácií a zabezpečia udržateľný rozvoj OZ,
-aktivizovať samotné OZ ŽIBRICA k integrácii do europskych štruktúr a sietí,
-organizovať vzdelávacie aktivity, tematické zájazdy a semináre podporujúce naplnenie cieľov OZ,
-vydávať propagačné a informačné materiály,
- vytvárať partnerstvá a aktívne spolupracovať v rámci partnerstiev.

Článok 4
Členstvo

4.1. Členstvo v OZ ŽIBRICA je dobrovoľné.
4.2. Členom OZ môže byť fyzická alebo právnická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ ŽIBRICA, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok.
4.3. Kolektívnym členom sú právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať ciele združenia a súhlasia so stanovami združenia.
4.4. O prijatí za člena združenia rozhoduje výkonný výbor na základe písomnej prihlášky. Všetky prípady, keď výkonný výbor neschváli podanú prihlášku za člena, sa predložia na konečné posúdenie členskej schôdzi združenia.
4. 5. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. 6. Výška členského príspevku je :
20,- €/rok - obec
20,-€/rok – podnikateľský subjekt
5,-€ - právnická osoba -neziskový subjekt
3,-€ - fyzická osoba
4. 7. Členstvo zaniká:
- vzdaním sa členstva v združení
- vylúčením člena členskou schôdzou za hrubé porušenie prijatých
stanov OZ
- za porušenie všeobecne platných právnych a morálnych noriem
poškodzujúcich dobré meno OZ
- zánikom právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby
- zánikom združenia

Článok 5
Práva a povinnosti členov

Základným právom a povinnosťou člena OZ je aktívna účasť na činnosti združenia.
5. 1. Ďalej má člen tieto práva:
- podieľať sa na činnosti združenia
- voliť a byť volený do orgánov
- delegovať svojich zástupcov do orgánov združenia
- predkladať návrhy, námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti orgánov združenia a žiadať ich posúdenie a riešenie
- zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných združením
- získavať prednostne informácie a materiály z informačných fondov združenia
- má právo používať dostupné vybavenie združenia, a to za podmienok stanovených výkonným výborom združenia

Ďalej je člen povinný najmä:
- dodržiavať stanovy
- plniť rozhodnutia orgánov združenia
- chrániť dobré meno a záujmy združenia
- zúčastňovať sa rokovaní orgánov združenia
- podporovať činnosť združenia a jeho aktivity

Článok 6
Orgány, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia.

Orgánmi občianskeho združenia sú:
a/ členská schôdza
b/ výkonný výbor
c/ predseda
d/ revízna komisia

Členská schôdza
6. 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorý je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach združenia. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť všetci členovia združenia. Riadnu členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor združenia najmenej raz ročne písomnou pozvánkou, doručenou zásielkou na adresu každého člena združenia, najmenej 15 dní pred dňom jej konania, ktorá musí obsahovať čas a miesto konania členskej schôdze a uvedenie programu členskej schôdze. Zmena programu členskej schôdze je možná iba na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov združenia, zúčastnených na členskej schôdzi.
6. 2. Mimoriadnu členskú schôdzu je výkonný výbor združenia povinný zvolať vždy, keď o to požiadajú členovia predstavujúci aspoň 30 % všetkých členov, písomnou žiadosťou s uvedením veci, ktorá má byť mimoriadnou členskou schôdzou prerokovaná.
6. 3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, pokiaľ je na jej rokovaní prítomných minimálne 50 % jej členov. Členská schôdza rozhoduje hlasovaním, pri čom každý člen združenia má jeden hlas. Rozhodovanie členskej schôdze je platné, pokiaľ bolo prijaté minimálne 50 % hlasmi prítomných členov združenia. Pri hlasovaní o voľbe a odvolaní členov výkonného výboru združenia, zmene stanov, združenia, o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčením s iným združením je k platnosti rozhodnutia potrebný súhlas 2/3 hlasov všetkých členov združenia.
6. 3. 1. Zápisnicu z jednania členskej schôdze podpisuje predseda a 1 overovateľ z členov združenia.

Výkonný výbor
6. 4. Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia – členskej schôdzi.
6. 5. Výkonný výbor vykonáva nasledovné činnosti:
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu
a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
6. 6. Výkonný výbor má troch členov, tvorí ho predseda, podpredseda a člen. Predsedu, podpredsedu a člena výkonného výboru volí členská schôdza na obdobie dvoch rokov.
6. 7. Zakladajúci výkonný výbor združenia tvoria:
- Ing. Zuzana Vinkovičová, predseda, Pod Žibricou 4, 951 01 Štitáre
- Ing.Jozef Holúbek, podpredseda ,951 44 Výčapy Opatovce 240
- Ing.Anton Laca, člen 951 03 Čeladice

Predseda
6. 8. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.
6.9. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom.

Revízna komisia
6. 10. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.Má maximálne 3 členov:
Ing. Anton Bódi,
Mgr. Anna Vrábelová,
Mgr. Magdaléna Bogyová.
Je zodpovedná členskej schôdzi.

6. 11. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore združenia.
6. 12. Revízna komisia kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných prepisov.
6. 13. Predsedu a členov revíznej komisie združenia volí členská schôdza,
na 2 ročné volebné obdobie.

Štatutárne orgány
Štatutárnymi orgánmi oprávnenými konať v mene združenia je predseda a podpredseda, každý z nich je oprávnený konať samostatne.

Článok 7
Zásady hospodárenia

7. 1. V majetkovo - právnych veciach za združenie navonok vystupuje a podpisuje predseda výkonného výboru spolu s jedným členom výkonného výboru. Predseda výkonného výboru môže byť zastúpený podpredsedom výkonného výboru.
7. 2. Týmto nie je dotknuté zastupovanie združenia inou osobou na základe písomného splnomocnenia udeleného osobami oprávnenými podľa bodu 7.1.
7. 3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu.
7. 4. Výdavkami združenia sú:
- výdavky na podporu účelu združenia
- výdavky na správu združenia

Článok 8
Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov združenia.

8.1. Príjmy združenia sú:
a. výnosy z majetku združenia, t.j. príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov,
b. dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,
c. výnosy z verejných zbierok,
d. výnosy z lotérií a iných hier,
e. dedičstvo,
f. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských akcií a dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu,
g. v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a s poslaním združenia a v súlade so všeobecne zaväzujúcimi predpismi a týmito stanovami.
8.2.
a. výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia
b. združenie môže uzatvárať zmluvy s inými združeniami o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy treba písomnú formu.

Článok 9
Zánik združenia a spôsob majetkového vysporiadania pri zániku združenia

9. 1. Združenie môže zaniknúť zlúčením, rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia o dobrovoľnom rozpustení alebo právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení združenia.
9. 2. O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán 2/3 väčšinou.
9. 3. Združenie zaniká dňom výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciu.
9. 4. Pri zániku združenia s likvidáciou rozhodne členská schôdza o menovaní likvidátora.
9. 5. Likvidátor najprv vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

Článok 10
Záverečné ustanovenia.

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.6. 2011

V Štitároch, 24.06.2011

Vstup našej obce do OZ Žibrica bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom na mimoriadnej schôdzi dňa 4. júla 2011.

hore