Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Štatút obce

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU [Veľkosť: 265,04 KB, Typ súboru: PDF]

ŠTATÚT OBCE Ž I R A N Y

Obecné zastupiteľstvo v Ž i r a n o c h na základe § 11 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zria-dení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č.369/90 Zb.), v súlade so zákonom č.303/95 Z. z., o rozpočtových pravidlách (ďalej len zákon č.303/95 Z. z.)

v y d á v a

pre katastrálne územie obce Ž i r a n y tento

ŠTATÚT OBCE Ž I R A N Y
Prvá hlava

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Ž i r a n y upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce,
základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej
postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej
samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich
práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva,
cien obce a odmien.

2. Štatút obce Ž i r a n y je základným normatívno-právnym a organizačným
predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

1. Obec Ž i r a n y je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce Ž i r a n y tvorí jeden celok katastrálneho územia. Zmeny
územia obce Ž i r a n y možno vykonať len v súlade s osobitnými
právnymi predpismi.

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi
Finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými
nariadeniami obce.

3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.

4. Obec má právo na svoje obecné symboly.

5. Ukladať obci povinnosti a obmedzenia možno len zákonom a na základe medzinárodnej
zmluvy.

§ 3


Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Ž i r a n y je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce, najmä výkonom svojich práv
a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods.2 a § 4 ods.2 zák. č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný
majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený
na prechodný alebo dlhodobý pobyt, a kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby
však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej
nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne
referendum).

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou,
najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva Obce Ž i r a n y

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo
fyzickej osobe./§4 ods. 1 zák. SNR č.369/1990 Zb./

2. Samosprávu obce Ž i r a n y vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a/ orgánov obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce

3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými
a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami
a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosti v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov
obce.

4. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom a medzinárod-
ným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas SNR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,
môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto
nariadenie nesmie odporovať ústave, ústavným zákonom, medzinárodným zmluvám, ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami
vlády ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu ministerstiev a ostatných


ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri
prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení
stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ž i r a n o c h .

5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č.369/1990 Zb. § 4 ods.
v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.§ 5


Vzťah štátu a obce

1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh
na obce štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

3) Vzťah štátu a obce usmerňuje § 5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


Druhá hlava

Majetok obce

§ 6

1) Majetok obce Ž i r a n y tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve
obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných
subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2) Majetok obce Ž i r a n y sa používa najmä:

- pre verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť,
- na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obec neobmedzila.

4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre
subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej
činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť
z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.§ 7

1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom
obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo
právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany
a tvorby životného prostredia.

2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať.

3) Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

4) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku
povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5) V majetkových veciach (majetko - právnych záležitostiach) obce Ž i r a n y koná v jej
mene starosta.

§ 8

1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové
organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových
organizácií a vymedzenie ich práv a povinností sa riadi zákonom.

3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou
právnou úpravou.

4) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.§ 9


1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia
s majetkom obce Ž i r a n y „ ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

- majetok obce Ž i r a n y
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
- správu majetku obce
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj veci
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.
Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10

Financovanie

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov zo štátnych dotácií,
ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu)
b) výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) iné príjmy

2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje, financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.

3) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

4) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.§ 11

Rozpočet

1) Základom finančného hospodárenia obce Ž i r a n y je rozpočet obce zostavovaný na
obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný
účet obce.

2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej
tabuli v obci, aby k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods.3 zák. SNR č.369/1990
Zb. v znení zmien a doplnkov).

To isté sa týka záverečného účtu obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

3) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy
majetku, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou
obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.


Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií
obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky, leasingu a iných finančných nástrojov.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej
zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o
finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie
obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi
predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na príslušný rok.

7) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov
obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

8) Ročnú účtovnú závierku obce Ž i r a n y overuje audítor /§ 9 ods.5 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov./


§ 12

Rozpočtové provizórium

1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového
roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia
rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do
rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú


„Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Ž i r a n y “, ktoré schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.


Štvrtá hlava

Orgány Obce Ž i r a n y

§ 13

Základné ustanovenia

1) Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce (ďalej len „starosta“)

2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále a dočasné výkonné, kontrolné
a poradné orgány, určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary,
ak tak ustanovuje osobitný zákon.

3) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie.

4) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť podľa potreby aj obecnú radu.

5) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo
/§ 18 ods.1 zák. SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov /.


§ 14

Obecné zastupiteľstvo

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ž i r a n y zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce Ž i r a n y na 4 roky.

2) Obecné zastupiteľstvo v Ž i r a n o c h má 9 poslancov. Pre ďalšie volebné obdobie obecné
zastupiteľstvo určí počet poslancov podľa počtu obyvateľov, pred voľbami.

3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novo zvoleného obecného
zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Ž i r a n y,
vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmiena doplnkov.2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, leasingu a iných
finančných nástrojov o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa
osobitných predpisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods.1,

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného
predpisu, ako aj ďalšie predpisy,

k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce, a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

l) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

n) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,


3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke
života obce.

4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa,
prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva,
spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprá-
vy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ž i r a n o c h .


§ 16

Starosta obce

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového
starostu a zložením sľubu.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch
je správnym orgánom /§ 13 ods.5 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov/.

3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým
osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom
alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva,
že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v
lehote podľa § 12 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

5) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže
obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho
schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže
pozastaviť.

6) Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do 6 638 € ak:

a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo
odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť
osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov
živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 6 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia
alebo nesplnenia povinnosti podľa ods.7 písm. c). Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.

8) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

§ 17

1) Mandát starostu zaniká:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne
úkony,

f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa
rozhodlo o odvolaní starostu,

g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

h) v prípadoch podľa § 13 ods.3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vnp.

i) smrťou

j) zrušením obce

2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením
obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3) Obecné zastupiteľstvo:

a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu ak
- o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov
- hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR,
ústavné zákony, zákony a ostatné VZ právne predpisy
b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť
alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov

4) O návrhu podľa ods. 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.


§ 18

Zástupca starostu

1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným
zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti
na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon
funkcie:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu,
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením
chodu obecného úradu.

4) Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim ak je zriadená.


§ 19

Hlavný kontrolór obce

1) Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po
uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.

2) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

3) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.


3) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných
právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
1) účtovníctva a pokladničných operácií na obec
2) hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu správnosti a opodstatnenosti čerpania
finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

b) preveruje:

- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu
z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia
na nápravu,
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce, opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov
v obci,
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky, leasingu a finančných nástrojov.

c) vypracúva odborné stanoviská

- k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom
zastupiteľstve

5) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko
spolupracuje s obecným úradom.

6) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému
je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé
obdobie.

7) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov,
ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií,
vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov,
ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
obecnému zastupiteľstvu.

8) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

9) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí

a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený
d) smrťou

10) Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odloženýb) vykonáva funkciu podľa odseku 3)
c) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony
bola obmedzená.

§ 20

Obecná rada

1) Obecná rada v prípade jej zriadenia je zložená z troch poslancov OZ. Obecnú radu volí obecné zastu-piteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

2) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OZ a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

3) Obecná rada sa schádza podľa potreby, obvykle jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.

4) Obecná rada najmä:
a. Rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, a poslancov ,
b. Organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
c. Organizuje práce na prípravu rozpočtu obce,
d. Zaoberá sa všetkými bežnými vecami, týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
e. Pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f. Navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g. Zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému za-stupiteľstvu a starostovi,
h. Organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i. Plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.

5) Obecná rada je spôsobilá rokovať , ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.


§ 21


Komisie obecného zastupiteľstva


1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného
zastupiteľstva.

2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným
zastupiteľstvom z radov odborníkov.


3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva
- a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje
program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok4) Obec Ž i r a n y má vytvorené tieto stále komisie:

a)Komisiu finančnú
b) Komisiu ochrany verejného poriadku , životného prostredia a výstavby
c) Komisiu kultúry

5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi
k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec - investičným
zámerom,
b) vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku
komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie
s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej
dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady
rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadaní.

8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 22

Obecný úrad

1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený zo
zamestnancov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
Poriadok pracovno-právnej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov za plnenie úloh
obecného úradu určuje Organizačný poriadok obecného úradu, ktorý upravuje pracovnú
náplň funkcií zamestnancov, ich hmotnú zodpovednosť a podriadenosť. Pracovný
poriadok zamestnancov obecného úradu upravuje ich práva a povinnosti v pracovno-
právnom vzťahu k obci.


2) Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.

3) Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
konaní,


d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

4) Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

5) Obecný úrad sa podieľa na organizačnej a technickej príprave dokumentácie
k zmluvným vzťahom a poskytuje materiálno-technickú súčinnosť pri kontrole
plnenia zmluvných vzťahov.

Piata Hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva


§ 23

1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich
voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju
v súlade s ústavou SR, ústavnými a ďalšími zákonmi.

3) Zložením sľubu poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti a získava mandát
poslanca.

§ 24

Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

1) Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä:

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých
bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce a Rokovací poriadok

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát
poslanca zanikne aj v týchto prípadoch:

a) vzdaním sa funkcie,
b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne
úkony bola obmedzená,
d) ak zmení trvalý pobyt mimo územia obce,
e) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
f) ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva,
g) zlúčením alebo rozdelením obce po zvolení nového obecného zastupiteľstva alebo
zrušením obce,
h) smrťou,
i) skončením volebného obdobia, na ktoré bol zvolený.

3) Príslušný súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 2 písm. b/ a c/ tohto § 24.

Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré
vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov
ich podnikania v obci,

c) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažnosti a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány obce

d) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.

5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. Za jeho výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada
skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa
osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú
poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií,
ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za
vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú
v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti
obecného zastupiteľstva.

8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí
namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný
vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.


Šiesta hlava

§ 25

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám


1) Veci spoločného záujmu obce Ž i r a n y a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce
s okolitými mestami a obcami.

2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať


partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medziná-
rodných združení miestnych orgánov.

3) Na prerokovanie vecí spoločného záujmu a na výmenu skúseností sa môže obec schádzať
na regionálnych konferenciách.

4) Konferencie obcí sa schádzajú podľa potreby. Obce sa na nich uznášajú na základných
smeroch regionálnej politiky, na pravidlách vzájomnej spolupráce a plnenia spoločných
úloh a pod.

5) Obce sa môžu v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov
a potrieb alebo z iných dôvodov združovať do stálych alebo dočasných republikových,
regionálnych a záujmových združení.

6) Zakladanie združení upravuje osobitný predpis.


§ 26

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými
stranami a hnutiami a občianskymi združeniami


1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s obvodnými
úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými
osobami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými
právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi
združeniami, ktoré pôsobia na území obce.


Siedma hlava

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce
Prvá časť

§ 27

Symboly obce

Obecné symboly sú:
a/ erb Obce Ž i r a n y
b/ zástava obce Ž i r a n y
c/ pečať obce Ž i r a n y


§ 28

Erb Obce Ž i r a n y

1) Erb Obce Ž i r a n y má podobu:

V červenom štíte na zlatom tróne sediaci biskup - Svätý Mikuláš, v striebornom rúchu a zlatom plášti, v zlatej, striebrom zdobenej mitre a zlatej obuvi, v pravici pred sebou s troma zlatými jablkami, v ľavici pred sebou so zlatou ľavošikmou, privrátenou berlou, vpravo strieborný obrátený polmesiac, prevýšený zlatým slnkom striedavých lúčov.

2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa
vydáva maximálne na dobu jedného roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania
vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v ods.4.
tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia)
- potvrdenie o zaplatení poplatku

2) Erb obce sa používa:

a/ na pečatidle obce
b/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Ž i r a n y , ceny obce Ž i r a n y
a uznaniach obce Ž i r a n y
c/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Ž i r a n o c h
d/ na označenie katastrálneho územia
e/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce
f/ na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce
g/ na označenie vozidiel obce

Subjekty používajúce erb vyššie uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia
poplatkov.


4) Listiny s erbom sa používajú, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia
orgánov obce alebo osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa obecný úrad a starosta obce.

5) Za správne zaobchádzanie s erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého
erbu.


§ 29

Zástava Obce Ž i r a n y

1) Zástava Obce Ž i r a n y pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej(2/7), žltej(1/7),červenej(1/7), bielej(1/7) a zelenej(2/7). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

2) Zástavu obce Ž i r a n y používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a
oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na
budovách, v ktorých sídlia, prípadne sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

3) Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

4) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu
vľavo (§ 8 ods.6 zákona č.63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní.)

4) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú zamestnanci obce.

5) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a) zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný
závoj a pod.

7) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.


§ 30

Pečať obce Ž i r a n y

1) Pečať obce Ž i r a n y je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŽIRANY.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na
pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3) Pečať uschováva starosta obce.Druhá časť

§ 31

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a/ Čestné občianstvo obce Ž i r a n y
- žijúcim
- in memoriam

b/ Cena obce Ž i r a n y
- žijúcim
- in memoriam

c/ Cena starostu obce Ž i r a n y
- žijúcim
- in memoriam

d/ Odmeny

e/ Pomenovanie názvov ulíc po významných občanoch v zmysle vyhl. č. 347/97 Z. z.§ 32

Čestné občianstvo obce Ž i r a n y

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo obce Ž i r a n y .2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu
3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

4) Slávnostné odovzdanie listiny ocenenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Ocenený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Ž i r a n y a kroniky obce.§ 33

Cena obce Ž i r a n y

1) Cena obce Ž i r a n y sa udeľuje za:

1) Vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta,
prípadne aj občania obce.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3) Cenu obce Ž i r a n y tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, výšku ktorej určí
obecné zastupiteľstvo. Odmena sa vypláca v eurách.
K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho pridelení, v ktorom je uvedené meno,
adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4) Cena obce Ž i r a n y sa udeľuje ročne po odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve a laureátom
ju slávnostne odovzdáva starosta obce.

5) Cena obce Ž i r a n y sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najneskôr však po
uplynutí dvoch rokov.

6) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takom prípade
sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.


§ 34


Cena starostu obce Ž i r a n y

1) Cenu starostu udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v
prospech obce.2) Cenu starostu obce Ž i r a n y tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

3) Ocenený občan sa zapisuje do pamätnej knihy obce Ž i r a n y .

4) O udelení cien v zmysle tohto štatútu sa bude viesť osobitná evidencia, ktorá bude obsahovať
mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ich
udelenia.


§ 35

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov
vecné dary a peňažné odmeny obyvateľom obce, prípadne iným osobám za významný podiel
na rozvoji obce.
Tretia časť

§ 36

Kronika Obce Ž i r a n y

1) Kronika obce Ž i r a n y sa vedie v úradnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Kronika
obce sa naviac môže viesť aj v jazyku národnostných menšín.

2) Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce,
prírodných a poveternostných podmienkach obce.
Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech
žitia miestneho spoločenstva.

3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár v štvrťročných intervaloch.
Osma hlava

§ 37

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách


1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie,
stravu alebo inú materiálnu pomoc.2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho
významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie
všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva,
podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a
havárií prostredníctvom zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami
a organizáciami štátu.


§ 38

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách


1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na
náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 2 mesiacov odo dňa
zistenia nákladov, najneskôr do 1 roku od ich vzniku, inak toto právo zanikne.Deviata hlava

§ 39

Spoločné a záverečné ustanovenia


1) Štatút obce Ž i r a n y je základnou právnou normou obce Ž i r a n y .


Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce
musia byť v súlade s týmto štatútom.2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.

3) Štatút obce Ž i r a n y bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ž i r a n och
dňa 24.9.20104) Štatút obce Ž i r a n y nadobúda účinnosť dňom schválenia.V Ž i r a n o c h
dňa 24.9.2010

Ing. Jozef Zsebi
starosta obce

hore