Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Služby občanom

Osvedčovanie podpisov a fotokópií

 

Overovanie podpisov

(na Obecnom úrade v Žiranoch počas stránkových dní)

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz Poplatky: osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 2,00 € (za každý podpis)

 

Osvedčovanie fotokópií

Osvedčovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia len s vyznačenou právoplatnosťou) podľa predloženého originálu. Potrebný doklad: platný občiansky preukaz Poplatok: 2,00 € (za každú stranu) Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

 

Evidencia obyvateľstva

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. POTREBNÉ DOKLADY: • Vlastník bytu (domu): Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony) • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa: Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) Oznámenie o uzavretí manželstva U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy • Nájomca bytu (domu): Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti: Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) Prítomný-í musí byť vlastník - vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony) Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. POTREBNÉ DOKLADY: • Vlastník bytu (domu): Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony) • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa: Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) Oznámenie o uzavretí manželstva U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy • Nájomca bytu (domu): Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) Nájomná zmluva • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti: Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) Prítomný musí byť vlastník (vlastníci) s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony) Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok (7 €) podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Od poplatkov sú oslobodení právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

 

 

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov.

 

Úmrtie v rodine

 

Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku na miestnom cintoríne. Pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné náležitosti na obecnom úrade. Na matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje. Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby. V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia.

 

Hrobové miesta

Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde treba odovzdať list o prehliadke mŕtveho, oznámenie o úmrtí a uhradiť poplatok za umiestnenie zomrelého v dome smútku. Poplatky za prenájom hrobových miest na dobu 10 rokov a vonkajšie rozmery hrobových miest: • jednohrob 10,00€ - rozmery 130 x 220 cm • dvojhrob 20,00 € - rozmery 260 x 220 cm Za umiestnenie zomrelého v dome smútku 10 €

cintorín

Podateľňa

Na podateľni obecného úradu vybavíte všetko dôležité, čo má byť zaprotokolované a uložené do archívu obce. 1, Žiadosti (napr. stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, drobná stavba ...) 2, Pripomienky 3, Oznámenia 4, Vyjadrenia 5, Petície 6, Sťažnosti

 

Dotácia

Žiadosť o dotáciu

O dotáciu môže žiadať len registrovaná spoločenská organizácia v obci. Žiadosti sa môžu podávať do 31.októbra bežného roka. Žiada sa o finančný príspevok na nasledujúci rok. Dotácia bude pridelená po prerokovaní komisiou kultúry, sociálnych vecí, školstva a telovýchovy a obecným zastupiteľstvom iba tej organizácii, ktorá v prípade predchádzajúcej dotácie mala túto dotáciu vyúčtovanú. Žiadosti a vyúčtovania sa odovzdávajú na obecnom úrade.

 

Dane

V oblasti dane z nehnuteľností vybavíte: 1, Daňové priznania 2, Zmeny v daniach Na oznámenie o vlastníctve nehnuteľnosti alebo o zmene vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete občiansky preukaz a list vlastníctva. Zmeny v daniach je daňovník povinný nahlásiť na obecnom úrade do 31.1. daného roku.

 

Výrub stromu

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce povoľuje Obec Žirany na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Písomná žiadosť musí taktiež obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov a situačný nákres. Výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v mimovegetačnom období, to je v termíne od 1.októbra do 31.marca.

 

Splnomocnenie a čestné prehlásenie

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka OÚ) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

 

Stavebné záležitosti

1, Žiadosť - ohlásenie drobnej stavby Kompletne vyplnené tlačivo (podľa listu vlastníctva) treba podpísať a priložiť dokumenty uvedené dole na tejto žiadosti. Vybavíte to bez poplatku. Ak sú v liste vlastníctva zapísaní aj ďalší spoluvlastníci, od každého jedného musíte priniesť vyjadrenie. Všetko treba odovzdať na obecnom úrade do podateľne. Vo všeobecnosti platí, že žiadosť stavebník podáva na miestny príslušný stavebný úrad. S podaním žiadosti je potrebné podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatiť príslušný správny poplatok. 2, Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Kompletne vyplnené tlačivo (podľa listu vlastníctva) treba podpísať a priniesť do podateľne spolu s dokumentmi, ktoré sú spomínané v náležitostiach. Keď stavebník potrebuje z hocijakého dôvodu, aby stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť okamžite, vypíše Čestné prehlásenie - vzdanie sa odvolania. V takomto prípade musia toto čestné prehlásenie podpísať všetci účastníci konania, ktorí sú uvedení v tlačive Oznámenie o začatí stavebného konania. Toto tlačivo zasiela stavebníkovi stavebný úrad po odovzdaní všetkých potrebných podkladov k stavebnému konaniu (viď. náležitosti k vydaniu stavebného povolenia). 3, Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru Je to dôležité tlačivo, ktoré vyplňuje a podpisuje stavebný dozor. Treba ho priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 4, Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia Kompletne vyplnenú žiadosť treba podpísať a priniesť do podateľne obecného úradu aj s náležitosťami / list vlastníctva o pozemku nie straší ako 3 mesiace, právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán so zameraním stavby/. 5, Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Vyplnenú a podpísanú žiadosť treba priniesť do podateľne obecného úradu aj s náležitosťami / list vlastníctva nie straší ako 3 mesiace, kópiu katastrálnej mapy, súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností /.

 

SADZOBNÍK POPLATKOV ČO SA TÝKA STAVEBNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ALE AJ OSTATNÝCH POPLATKOV NÁJDETE VO VŠEOBECNE-ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE č. 2/2011 O POPLATKOCH (244.35 kB)

 

 

 

 

hore