Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia SITA Slovensko. a.s., prevádzka Žirany zariadenie na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov   Dokument sa nach&...


18. mája 2015 – 24. mája 2015...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 14.05.2015 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Filip Frtús , trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu bola dňa 13.05.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľ...


Jedálny lístok ZŠ a MŠ od 25.05.2015 do 29.05.2015...


Jedálny lístok ZŠ a MŠ od 18.05.2015 do 22.05.2015...


Ako som už uviedol pred niekoľkými dňami na pozvánke, druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám a babičkám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 10. mája v kult&ua...


11. mája 2015 – 17. mája 2015...


Oznamujeme občanom, že 12.05.2015 sa uskutoční odvoz nebezpečného odpadu a to systémom od domu k domu. To znamená, že odpad daný deň ráno  vyložíte pred bránu. Sem patria: syntetické, mazacie, hydrauli...


Obec Žirany sprístupňuje verejnosti evidenciu hrobových miest na miestnom cintoríne. Evidencia hrobových miest sa nachádza na adrese www.cemeterysk.sk....


04. mája 2015 – 10. mája 2015...


Stalo sa už tradíciou, že sa v našej obci 30. apríla zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. Tradiční organizátori akcie sa však tento rok akosi nečinili, preto vo veľmi krátkom čase musela miestna samo...


Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám a babičkám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme 10. mája o 15.00 hodine. Miestna samospráva pozýva všetky naše mamičky a babičky do kul...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní (okrem utorka) prevziať: Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností a dane za psa Rozhodnutie o vyrubení...


Samospráva obce Žirany oznamuje našim občanom, že dňa 30. apríla 2015 (vo štvrtok) o 18.00 hodine zorganizuje pred obecným úradom stavania mája. V kultúrnom programe vystúpia deti z materskej šk&o...


27. apríla 2015 – 03. mája 2015...


Staršie