...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 30.06.2016....


V pozvánke na  Obecné dni 2016 bolo uvedené: Samospráva obce Žirany Vás srdečne pozýva na obecné dni v dňoch 15. a 16. júla 2016 a všetky akcie sa uskutočnia v centre voľného času. V piat...


...


Nepriaznivé počasie spôsobilo, že sa miesto konania obecných dní presúva z centra voľného času do kultúrneho domu. Program je ten istý, zahájenie bude o 17.00 hod. O občerstvenie (guláš) je postarané. V...


...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 12.07.2016 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Miroslav Špirka, nar. 19.06.1960 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej bola dňa 11.07.2016 doručená doporučená listová zásielka ...


Miesto: kultúrny dom Obecného úradu v Žiranoch Dátum: 01.07.2016 o 18:30 hod. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny   Stretnutie členov výboru pozemkového spoločenstva SIRA v Žiranoch, obecného...


...


...


...


...


Obecný úrad v Žiranoch oznamuje občanom, že od 01.07.2016 sa uskutoční odpočet stavu vodomerov a bude trvať aj v priebehu budúceho týždňa. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby v uvedenom období sprístupnili svoje vo...


...


Žiadame tých vlastníkov a nájomcov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, alebo ich pozemok sa nachádza vedľa obecných komunikácií na odstr...


...


Oznamujeme našim občanom, že 01. 07. 2016 t.j. v piatok o 18.30 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční stretnutie  Výboru pozemkového spoločenstva SIRA, obecného zastupiteľstva a občanov ohľadne riešenia odstrelov...


...


Je známe, že kliešťovú encefalitídu prenášajú infikované kliešte a ohnísk nákazy je na Slovensku nemálo. Menej častý spôsob nákazy je konzumácia surového mlieka a nepast...


...


Staršie