Oznamujeme našim občanom, že z technických príčin odvoz papiera sa uskutoční vo štvrtok 02.04.2015. Ďakujeme za pochopenie.  ...


30. marca 2015 – 5. apríla 2015...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že v dňoch 30.3.2015 až 4.4.2015 sa uskutoční odpočet stavu vodomerov. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby v uvedenom období sprístupnili svoje vodomery / vyčistili ša...


Kde bolo, tam bolo v Základnej škole s materskou školou v Žiranoch sa 6.2. 2015 v podvečer, v priestoroch školskej knižnice uskutočnil večer čitateľov školákov. Stretnutie pod názvom Noc v knižnici pripravili naši pedagó...


Zápis detí do 1.ročníka je pre budúcich školákov významnou udalosťou. Vytvára priestor prvého kontaktu detí so školským prostredím. V tomto školskom roku sa zápis prvákov na Z&...


"... Pozrime sa bližšie na zákony v tejto oblasti: Od 1. januára 2006 platí zákaz zneškodňovať, skládkovať alebo spaľovať akýkoľvek biologický odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejn&yacut...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Obecná kronika poskytuje svedectvo o dobe a ľuďoch, ktorí žili v obci. Predstavuje nenahraditeľný zdroj poznatkov a informácií o histórii a živote našich predkov pre ďalšie generácie. Z histórie písania kro...


Dokument sa nachádza v prílohe....


23. marca 2015 – 29. marca 2015...


Pre e-mailovú komunikáciu s obcou Žirany môžete využívať nasledujúce adresy: info@zirany.eu starosta@zirany.eu obec@zirany.eu podatelna@zirany.eu staznosti@zirany.eu...


Pozvánka sa nachádza v prílohe....


16. marca 2015 – 22. marca 2015...


Koncom februára sa dokončila fasáda a od začiatku marca sa začalo s úpravou okolia nájomného domu a s vybudovaním parkovacích miest pre obyvateľov bytov. foto: jsz ...


Žirany dňa 12.03.2015 POZVÁNKA Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2015 t.j. v stredu 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ro...


Staršie