Starosta obce Žirany, Ing. Jozef Zsebi, vyzýva všetkých občanov a návštevníkov webovej stránky našej obce, aby využili najuniverzálnejší spôsob pomoci pre 5-člennú rodinu BABKOVÝCH, ktor&ya...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 05.05.2016   OZNÁMENIE   Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková , nar. 19.06.1961 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej bola dňa 05.05.2016 doručená doporučená listov&a...


Dnešným dňom bola ukončená internetová petícia s konečným počtom podpisov 858. Ďakujeme...


Ďakujeme Vám všetkým občanom obce Žirany, ktorí ste sa pripojili k občianskej iniciatíve a svojimi podpismi sa vyjadrili proti zámeru výstavby a prevádzky „Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu a ostatn&...


Obecný úrad Žirany ďakuje pani primátorke Zlatých Moraviec MVDr. Marte Balážovej a Občianskemu združeniu „Život pre Moravecko“ za pomoc pri boji proti zámeru činnosti, ktorej účelom malo byť energetické zhodnocova...


STANOVISKO K UDALOSTIAM POSLEDNÝCH DNÍ, ALE AJ K NIEKTORÝM ZÁLEŽITOSTIAM Z MINULOSTI NA ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI  Vážení občania, myslel som si, že sa k téme „spaľovňa odpadkov“ bu...


02.mája 2016 – 08.mája 2016...


...


Vážení spoluobčania, vážení obyvatelia obce Žirany! A konečne je to tu! Konečne je tu problém, ktorý nás prebral z nezáujmu k nášmu bydlisku, konečne sme sa začali brániť, začali sme h&aa...


Aj keď MŽP – odbor environmentálneho posudzovania zastavuje konanie pre zámer navrhovanej činnosti „Katastrálne územie Žirany – Zhodnocovanie komunálneho odpadu a ostatných odpadov splyňovaním“, definitívn...


MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIASLOVENSKEJ REPUBLIKY odbor environmentálneho posudzovaniaNámestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Bratislava 28.04. 2016Číslo: 4870/2016-3.4/rch   ROZHODNUTIE   Ministerstvo životn&eac...


No nie sú nádherné?   Foto: bj...


Dňa 27. apríla 2016 bolo osobne doručené na Obecný úrad v Žiranoch oznámenie od EKOMUNAL s.r.o. Nitra v tomto znení: V zmysle § 20 ods.3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platn...


Niektorí členovia urbariátu nevydržali dlho mlčať a vyšlo najavo to, čo som aj predpovedal. Za tou neznámou EKOMUNAL s.r.o. predsa stojí v úzadí náš obyvateľ. Nechcem ešte prezradiť meno, určite sa to n...


Na stiahnutie pre okolité obce: Petičné hárky pre obyvateľov okolitých obcí proti výstavbe spaľovne v Žiranoch. Prosíme podpísané petičné hárky zaslať na Obecný úrad v Žiranoch do 4.m&aa...


Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2016. t.j. v sobotu o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej školy, žiaci zo z&aac...


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici je uložený kompost do záhrad pre našich občanov od firmy Envi-geos. Kto má záujem môže si z neho nabrať a zužitkovať podľa svojich potrieb vo svojich záhrad&aacut...


Dňa 25.apríla 2016 o 19.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočnilo ďalšie stretnutie našich obyvateľov, ktorým nie je ľahostajné dianie v našej obci. Nedá mi nepovedať pár postrehov z tohto stretnutia: ...


Žirany dňa 25.04.2016 P O Z V Á N K A Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 29.04.2016 t.j. v piatok o 18....


Zajtra, dňa 25.apríla o 19.00 hod. sa v kultúrnom dome zriadi OBČIANSKE ZDRUŽENIE pre boj proti výstavbe spaľovne na našich pasienkoch. Dúfame, že sa tohto ustanovujúceho občianskeho združenia zúčastníte v hojn...


Staršie