Rozpočet obecného úradu v Žiranoch na roky 2011 - 2013....


ŠTATÚT OBCE Ž I R A N Y Obecné zastupiteľstvo v Ž i r a n o c h na základe § 11 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zria-dení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č.369/90 Zb.), v súlade so zákonom č.303/95 Z. z., o rozpočtových pravidlác...


Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Žirany platný od 24.9.2010 1. ÚČEL POUŽITIA Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o ...


Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch na základe § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a tento ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva v Žiranoch § 1 Úvodné ustanovenia 1. Rokovací pori...


Obecné zastupiteľstvo vŽiranoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIRANOCH Čl. 1 Vše...


novšie