Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Červený kríž

Miestna organizácia Červeného kríža bola založená v našej obci ešte v roku 1954 a mala 74 členov. Prvou predsedníčkou bola Margita Nagyová, vedúca predajne potravín v obci. Túto funkciu zastávala do roku 1963. Od roku 1983 bola dominantnou postavou organizácie Veronika Szonlajtnerová, ktorá funkciu predsedníčky zastávala až do roku 2009. Za jej obetavú prácu bola niekoľkokrát odmenená aj nadriadenými orgánmi organizácie. V súčasnosti funkciu predsedníčky zastáva dlhoročná členka Helena Magová.

Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie všetkých ľudí, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, náboženstvo a politické presvedčenie.

Naša organizácia má 140 členov. Výbor sa stretáva pravidelne, kde plánuje a vyhodnocuje svoje aktivity. ČK patrí medzi najaktívnejšie organizácie v našej obci. Svoje pôsobenie zameriava predovšetkým na tieto oblasti:

Na úseku zdravotnej starostlivosti zabezpečuje zdravotné prednášky a kurzy prvej pomoci.

Nezastupiteľné miesto má v oblasti darcovstva krvi. Úlohou ČK je oslovovať darcov krvi, vychovávať mladých ľudí k darcovstvu tejto vzácnej tekutiny už od útleho veku. V roku 2009 darovalo krv v Nitre na popud organizácie 24 našich občanov. Počet darovaní u Alexandra Liszyho sa blíži k 40-ke a najmladším prvodarcom bol Csaba Bencz.

V oblasti kultúrno-spoločenského života sa veľmi aktívne zapája do organizovania diskoték pre mladých, detských karnevalov, športových popoludní pre deti k MDD a na obecných dňoch, predvianočných koncertov, organizovaniu zájazdov pre členov organizácie a ešte mnohým iným aktivitám.

Dlhoročná, veľmi aktívna, bývalá predsedníčka organizácie Veronika Szonlajtnerová sa dňa 12.11.2011dožila krásneho životného jubilea – 60 rokov. V mene MS SČK jej ďakujeme za dlhoročnú obetavú prácu a prajeme jej veľa zdravia, veľa lásky, síl prekonávať prekážky a vôľu pomáhať.

Rok 2011 bol na základe vyhlásenia Európskeho parlamentu rokom dobrovoľníctva. Vo svete je evidovaných viac ako 100 miliónov dobrovoľníkov, čo predstavuje 5-8% aktívnej populácie. Populácia starne , ľudia sa dožívajú vyššieho veku. Na jednej strane je to pozitívna skutočnosť, a zároveň výzva pre spoločnosť ako využije tento potenciál, ktorý disponuje obrovskými životnými a pracovnými skúsenosťami. Aký priestor vytvorí na nový zmysel života pre seniorov, aby boli prínosom a nie príťažou, ako sú niekedy chápaní. Seniori majú obrovskú výhodu - schopnosť žiť v reálnom živote, schopní odovzdávať celoživotné skúsenosti. Na druhej strane účasť na dobrovoľníckych aktivitách umožňuje získať pocity užitočnosti a v neposlednom rade prispieva k eliminácii depresií, osamelosti, podporuje mentálne zdravie, ponúka iný zmysluplný rozmer v živote.

DOBROVOĽNICTVO – DARUJTE KRV!!!

Valentínska kvapka krvi spája už 16 rokov všetkých ľudí, ktorí nemyslia iba na seba a chcú nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Miestny spolok SČK oznamuje, že dňa 14.02.2012 organizuje bezpríspevkové darovanie krvi – Valentínska kvapka – na Národnej transfúznej stanici v Nitre. Vyzývame všetkých zdravých občanov a hlavne mladých – Darujte krv! – lebo tým zachraňujete ľudské životy!!! Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým darcom, ktorí v roku 2011 darovali krv, bez nároku na odmenu.

hore