VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN

Obec Žirany upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) § 7b ods. 32 ste
povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

Aby sa zabránilo šíreniu inváznych rastlín, žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných
ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových
drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred
kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Tieto úpravy vykonajte v určenom termíne do 31.8.2020.

Prostredníctvom pracovníkov obce Žirany bude následne prevedená kontrola týchto
pozemkov. V prípade nesplnenia povinnosti podľa §7b ods. 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku § 92 ods. 1 písm. n) zákona a orgán ochrany prírody a krajiny mu môže uložiť pokutu vo výške do 3 319,39 € podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona.

S pozdravom

Starosta obce Žirany
Ing. Zsebi Jozef


späť